கெடா, குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கெடா : தங்க வீதம்

இன்று 19 அக்டோபர் 2021
48,380
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 அக்டோபர் 2021 48,380 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,100 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,100 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,100 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,100 +730.00
13 அக்டோபர் 2021 48,370 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,220 +20.00
11 அக்டோபர் 2021 48,200 +210.00
10 அக்டோபர் 2021 47,990 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 47,990 +0.00
கெடா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,100
கெடா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,430
கெடா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,189
கெடா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,470
கெடா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (18 அக்டோபர்) 48,380
கெடா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,700
கெடா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,710
கெடா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,772
கெடா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,290
கெடா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,710
கெடா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,480
கெடா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 47,020
கெடா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,352
கெடா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,480
கெடா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,330
கெடா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,600
கெடா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 48,000
கெடா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,916
கெடா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 48,000
கெடா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,480
கெடா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கெடா : வெள்ளி வீதம்

இன்று 19 அக்டோபர் 2021
64,840.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 அக்டோபர் 2021 64,840 +400.00
17 அக்டோபர் 2021 64,440 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,440 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,440 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,440 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 63,110 -160.00
12 அக்டோபர் 2021 63,270 -60.00
11 அக்டோபர் 2021 63,330 +560.00
10 அக்டோபர் 2021 62,770 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 62,770 +0.00
கெடா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 64,840
கெடா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,090
கெடா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 62,967
கெடா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,090
கெடா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (18 அக்டோபர்) 64,840
கெடா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,910
கெடா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,830
கெடா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,815
கெடா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,470
கெடா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,830
கெடா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,890
கெடா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,250
கெடா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,587
கெடா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,890
கெடா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,590
கெடா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,930
கெடா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,690
கெடா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,075
கெடா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,820
கெடா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,890
கெடா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை