உனகோட்டி, திரிபுரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

உனகோட்டி : தங்க வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
59,390
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 59,390 +120.00
21 செப்டம்பர் 2023 59,270 -560.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,830 +160.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,670 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,670 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,430 +10.00
16 செப்டம்பர் 2023 59,420 +0.00
15 செப்டம்பர் 2023 59,420 +440.00
14 செப்டம்பர் 2023 58,980 -20.00
13 செப்டம்பர் 2023 59,000 -40.00
உனகோட்டி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,830
உனகோட்டி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,980
உனகோட்டி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,448
உனகோட்டி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,770
உனகோட்டி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 59,390
உனகோட்டி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,810
உனகோட்டி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,570
உனகோட்டி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,236
உனகோட்டி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,620
உனகோட்டி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,720
உனகோட்டி தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,300
உனகோட்டி தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,540
உனகோட்டி தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,504
உனகோட்டி தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,540
உனகோட்டி தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,300
உனகோட்டி தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,460
உனகோட்டி தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,410
உனகோட்டி தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,413
உனகோட்டி தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,460
உனகோட்டி தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,530
உனகோட்டி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

உனகோட்டி : வெள்ளி வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
73,550.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 73,550 +260.00
21 செப்டம்பர் 2023 73,290 -150.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,440 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,770 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,760 +430.00
17 செப்டம்பர் 2023 72,330 +0.00
16 செப்டம்பர் 2023 72,330 +10.00
15 செப்டம்பர் 2023 72,320 +1,260.00
14 செப்டம்பர் 2023 71,060 -490.00
13 செப்டம்பர் 2023 71,550 -490.00
உனகோட்டி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 75,190
உனகோட்டி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 71,060
உனகோட்டி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,814
உனகோட்டி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 75,180
உனகோட்டி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 73,550
உனகோட்டி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,760
உனகோட்டி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 70,220
உனகோட்டி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,408
உனகோட்டி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,410
உனகோட்டி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,760
உனகோட்டி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,780
உனகோட்டி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 70,250
உனகோட்டி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,962
உனகோட்டி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 70,250
உனகோட்டி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,850
உனகோட்டி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 74,330
உனகோட்டி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,610
உனகோட்டி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,785
உனகோட்டி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 73,040
உனகோட்டி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 70,240
உனகோட்டி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை