திருவள்ளூர், தமிழ்நாடு : தங்கம் & வெள்ளி விலை

திருவள்ளூர் : தங்க வீதம்

இன்று 18 அக்டோபர் 2021
48,460
-720.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 அக்டோபர் 2021 49,180 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,180 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,180 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,180 +740.00
13 அக்டோபர் 2021 48,440 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,290 +10.00
11 அக்டோபர் 2021 48,280 +220.00
10 அக்டோபர் 2021 48,060 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 48,060 +0.00
08 அக்டோபர் 2021 48,060 -80.00
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,180
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,500
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,252
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,540
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (17 அக்டோபர்) 49,180
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,780
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,790
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,847
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,360
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,790
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,550
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 47,090
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,426
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,550
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,410
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,670
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 48,070
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,993
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 48,070
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,550
திருவள்ளூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

திருவள்ளூர் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 18 அக்டோபர் 2021
64,940.00
+400.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 அக்டோபர் 2021 64,540 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,540 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,540 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,540 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 63,210 -160.00
12 அக்டோபர் 2021 63,370 -60.00
11 அக்டோபர் 2021 63,430 +560.00
10 அக்டோபர் 2021 62,870 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 62,870 +0.00
08 அக்டோபர் 2021 62,870 +260.00
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 64,540
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,190
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 62,956
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,190
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (17 அக்டோபர்) 64,540
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 67,010
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,920
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,914
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,570
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,920
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 70,000
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,350
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,686
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 70,000
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,680
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 72,040
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,800
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,185
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,930
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 70,000
திருவள்ளூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை