திருவள்ளூர், தமிழ்நாடு : தங்கம் & வெள்ளி விலை

திருவள்ளூர் : தங்க வீதம்

02 மார்ச் 2024
63,860
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 மார்ச் 2024 63,860 +1,070.00
29 பிப்ரவரி 2024 62,790 +320.00
28 பிப்ரவரி 2024 62,470 -90.00
27 பிப்ரவரி 2024 62,560 +170.00
26 பிப்ரவரி 2024 62,390 -160.00
25 பிப்ரவரி 2024 62,550 +0.00
24 பிப்ரவரி 2024 62,550 +10.00
23 பிப்ரவரி 2024 62,540 +360.00
22 பிப்ரவரி 2024 62,180 -160.00
21 பிப்ரவரி 2024 62,340 +0.00
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 63,860
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,860
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 63,860
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,860
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (01 மார்ச்) 63,860
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 63,070
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,570
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,385
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 63,070
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,790
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,580
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,780
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,563
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,580
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,850
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,880
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,250
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,692
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,450
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,440
திருவள்ளூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

திருவள்ளூர் : வெள்ளி வீதம்

02 மார்ச் 2024
72,400.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 மார்ச் 2024 72,400 +1,010.00
29 பிப்ரவரி 2024 71,390 +2,130.00
28 பிப்ரவரி 2024 69,260 -360.00
27 பிப்ரவரி 2024 69,620 -250.00
26 பிப்ரவரி 2024 69,870 -1,010.00
25 பிப்ரவரி 2024 70,880 +0.00
24 பிப்ரவரி 2024 70,880 +10.00
23 பிப்ரவரி 2024 70,870 +230.00
22 பிப்ரவரி 2024 70,640 -450.00
21 பிப்ரவரி 2024 71,090 -560.00
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,400
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,400
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 72,400
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,400
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (01 மார்ச்) 72,400
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,540
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,260
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,129
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,540
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,390
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,560
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 71,070
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,367
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,560
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,550
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,920
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 71,540
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,761
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,900
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 74,520
திருவள்ளூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை