திருவள்ளூர், தமிழ்நாடு : தங்கம் & வெள்ளி விலை

திருவள்ளூர் : தங்க வீதம்

03 அக்டோபர் 2022
50,510
+200.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 அக்டோபர் 2022 50,310 +0.00
01 அக்டோபர் 2022 50,310 +10.00
30 செப்டம்பர் 2022 50,300 +80.00
29 செப்டம்பர் 2022 50,220 +160.00
28 செப்டம்பர் 2022 50,060 +440.00
27 செப்டம்பர் 2022 49,620 +190.00
26 செப்டம்பர் 2022 49,430 -270.00
25 செப்டம்பர் 2022 49,700 +10.00
24 செப்டம்பர் 2022 49,690 +0.00
23 செப்டம்பர் 2022 49,690 -600.00
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 50,310
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,310
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,310
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,310
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (02 அக்டோபர்) 50,310
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,870
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,430
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,150
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,260
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,300
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,800
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 50,940
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,910
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,600
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 50,950
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,490
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,640
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,133
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,850
திருவள்ளூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,640
திருவள்ளூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

திருவள்ளூர் : வெள்ளி வீதம்

03 அக்டோபர் 2022
57,930.00
+960.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 அக்டோபர் 2022 56,970 +10.00
01 அக்டோபர் 2022 56,960 +0.00
30 செப்டம்பர் 2022 56,960 +800.00
29 செப்டம்பர் 2022 56,160 -450.00
28 செப்டம்பர் 2022 56,610 +1,110.00
27 செப்டம்பர் 2022 55,500 +120.00
26 செப்டம்பர் 2022 55,380 -960.00
25 செப்டம்பர் 2022 56,340 +10.00
24 செப்டம்பர் 2022 56,330 +0.00
23 செப்டம்பர் 2022 56,330 -1,740.00
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 56,970
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,960
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 56,965
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,960
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (02 அக்டோபர்) 56,970
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 58,070
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,510
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,589
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,510
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,960
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,610
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 54,180
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 57,097
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,510
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 54,180
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,030
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,840
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,174
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,870
திருவள்ளூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,870
திருவள்ளூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை