திருவனந்தபுரம், கேரளா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

திருவனந்தபுரம் : தங்க வீதம்

26 மார்ச் 2023
59,670
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 மார்ச் 2023 59,670 +0.00
24 மார்ச் 2023 59,670 -280.00
23 மார்ச் 2023 59,950 +840.00
22 மார்ச் 2023 59,110 +150.00
21 மார்ச் 2023 58,960 -850.00
20 மார்ச் 2023 59,810 +60.00
19 மார்ச் 2023 59,750 +0.00
18 மார்ச் 2023 59,750 +0.00
17 மார்ச் 2023 59,750 +1,420.00
16 மார்ச் 2023 58,330 -320.00
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,950
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,130
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,612
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 56,060
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (25 மார்ச்) 59,670
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 58,000
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,630
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,590
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 58,000
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 56,030
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,370
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,210
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,572
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,210
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,280
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,240
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,580
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,551
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,980
திருவனந்தபுரம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,210
திருவனந்தபுரம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

திருவனந்தபுரம் : வெள்ளி வீதம்

26 மார்ச் 2023
70,660.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 மார்ச் 2023 70,660 +0.00
24 மார்ச் 2023 70,660 +170.00
23 மார்ச் 2023 70,490 +980.00
22 மார்ச் 2023 69,510 +850.00
21 மார்ச் 2023 68,660 -370.00
20 மார்ச் 2023 69,030 +160.00
19 மார்ச் 2023 68,870 +10.00
18 மார்ச் 2023 68,860 +0.00
17 மார்ச் 2023 68,860 +2,080.00
16 மார்ச் 2023 66,780 -750.00
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 70,660
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 62,030
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,252
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,650
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (25 மார்ச்) 70,660
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,620
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,860
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,569
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,180
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,760
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 70,080
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,200
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 69,080
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,510
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,140
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,910
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,190
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 68,071
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,360
திருவனந்தபுரம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,510
திருவனந்தபுரம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை