பெர்சால், மணிப்பூர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பெர்சால் : தங்க வீதம்

30 மே 2023
60,400
+500.00
தேதி விலை மாற்றம்
29 மே 2023 59,900 +80.00
28 மே 2023 59,820 +0.00
27 மே 2023 59,820 +10.00
26 மே 2023 59,810 -90.00
25 மே 2023 59,900 -380.00
24 மே 2023 60,280 -390.00
23 மே 2023 60,670 -20.00
22 மே 2023 60,690 -120.00
21 மே 2023 60,810 +0.00
20 மே 2023 60,810 +10.00
பெர்சால் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,850
பெர்சால் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,810
பெர்சால் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,796
பெர்சால் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,270
பெர்சால் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (29 மே) 59,900
பெர்சால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,490
பெர்சால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,780
பெர்சால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,500
பெர்சால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,780
பெர்சால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 60,260
பெர்சால் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 60,020
பெர்சால் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,200
பெர்சால் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 58,030
பெர்சால் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 56,120
பெர்சால் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,770
பெர்சால் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 58,070
பெர்சால் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,690
பெர்சால் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,656
பெர்சால் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 58,070
பெர்சால் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 56,090
பெர்சால் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பெர்சால் : வெள்ளி வீதம்

30 மே 2023
71,520.00
+40.00
தேதி விலை மாற்றம்
29 மே 2023 71,480 -180.00
28 மே 2023 71,660 +10.00
27 மே 2023 71,650 +0.00
26 மே 2023 71,650 +1,090.00
25 மே 2023 70,560 -840.00
24 மே 2023 71,400 -1,090.00
23 மே 2023 72,490 -570.00
22 மே 2023 73,060 -620.00
21 மே 2023 73,680 +0.00
20 மே 2023 73,680 +10.00
பெர்சால் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 78,320
பெர்சால் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,560
பெர்சால் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 74,221
பெர்சால் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,720
பெர்சால் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (29 மே) 71,480
பெர்சால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,500
பெர்சால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,520
பெர்சால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 75,129
பெர்சால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,600
பெர்சால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,720
பெர்சால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,590
பெர்சால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 62,110
பெர்சால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 67,265
பெர்சால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,730
பெர்சால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,590
பெர்சால் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,700
பெர்சால் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,930
பெர்சால் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,646
பெர்சால் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,260
பெர்சால் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,840
பெர்சால் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை