பதானந்திட்டா, கேரளா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பதானந்திட்டா : தங்க வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
57,020
-910.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 57,930 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 58,000 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,280 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,170 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,370 +0.00
28 ஜனவரி 2023 57,370 +130.00
27 ஜனவரி 2023 57,240 -130.00
26 ஜனவரி 2023 57,370 +10.00
25 ஜனவரி 2023 57,360 +50.00
24 ஜனவரி 2023 57,310 +70.00
பதானந்திட்டா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 58,000
பதானந்திட்டா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 57,930
பதானந்திட்டா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,965
பதானந்திட்டா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 58,000
பதானந்திட்டா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 57,930
பதானந்திட்டா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,370
பதானந்திட்டா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,210
பதானந்திட்டா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,572
பதானந்திட்டா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,210
பதானந்திட்டா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,280
பதானந்திட்டா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,240
பதானந்திட்டா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,580
பதானந்திட்டா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,551
பதானந்திட்டா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,980
பதானந்திட்டா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,210
பதானந்திட்டா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,350
பதானந்திட்டா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,390
பதானந்திட்டா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,312
பதானந்திட்டா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,740
பதானந்திட்டா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 53,000
பதானந்திட்டா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பதானந்திட்டா : வெள்ளி வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
68,450.00
-2,170.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 70,620 +440.00
01 பிப்ரவரி 2023 70,180 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 69,140 +240.00
30 ஜனவரி 2023 68,900 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,630 +10.00
28 ஜனவரி 2023 68,620 +0.00
27 ஜனவரி 2023 68,620 -410.00
26 ஜனவரி 2023 69,030 +10.00
25 ஜனவரி 2023 69,020 +190.00
24 ஜனவரி 2023 68,830 +490.00
பதானந்திட்டா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,620
பதானந்திட்டா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 70,180
பதானந்திட்டா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,400
பதானந்திட்டா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,180
பதானந்திட்டா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 70,620
பதானந்திட்டா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 70,080
பதானந்திட்டா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,200
பதானந்திட்டா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 69,080
பதானந்திட்டா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,510
பதானந்திட்டா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,140
பதானந்திட்டா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,910
பதானந்திட்டா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,190
பதானந்திட்டா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 68,071
பதானந்திட்டா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,360
பதானந்திட்டா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,510
பதானந்திட்டா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,460
பதானந்திட்டா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,610
பதானந்திட்டா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,505
பதானந்திட்டா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,140
பதானந்திட்டா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,460
பதானந்திட்டா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை