மோகோக்சுங், நாகாலாந்து : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மோகோக்சுங் : தங்க வீதம்

28 செப்டம்பர் 2023
57,980
-150.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 செப்டம்பர் 2023 58,130 -760.00
26 செப்டம்பர் 2023 58,890 -240.00
25 செப்டம்பர் 2023 59,130 -260.00
24 செப்டம்பர் 2023 59,390 +10.00
23 செப்டம்பர் 2023 59,380 +0.00
22 செப்டம்பர் 2023 59,380 +120.00
21 செப்டம்பர் 2023 59,260 -550.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,810 +150.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,660 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,650 +240.00
மோகோக்சுங் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,810
மோகோக்சுங் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,130
மோகோக்சுங் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,351
மோகோக்சுங் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,750
மோகோக்சுங் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (27 செப்டம்பர்) 58,130
மோகோக்சுங் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,800
மோகோக்சுங் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,560
மோகோக்சுங் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,222
மோகோக்சுங் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,600
மோகோக்சுங் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,710
மோகோக்சுங் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,280
மோகோக்சுங் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,520
மோகோக்சுங் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,490
மோகோக்சுங் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,520
மோகோக்சுங் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,280
மோகோக்சுங் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,450
மோகோக்சுங் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,400
மோகோக்சுங் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,399
மோகோக்சுங் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,450
மோகோக்சுங் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,520
மோகோக்சுங் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மோகோக்சுங் : வெள்ளி வீதம்

28 செப்டம்பர் 2023
70,840.00
+10.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 செப்டம்பர் 2023 70,830 -1,150.00
26 செப்டம்பர் 2023 71,980 -340.00
25 செப்டம்பர் 2023 72,320 -1,220.00
24 செப்டம்பர் 2023 73,540 +0.00
23 செப்டம்பர் 2023 73,540 +10.00
22 செப்டம்பர் 2023 73,530 +250.00
21 செப்டம்பர் 2023 73,280 -140.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,420 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,750 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,740 +420.00
மோகோக்சுங் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 75,170
மோகோக்சுங் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,830
மோகோக்சுங் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,760
மோகோக்சுங் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 75,160
மோகோக்சுங் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (27 செப்டம்பர்) 70,830
மோகோக்சுங் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,740
மோகோக்சுங் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 70,200
மோகோக்சுங் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,389
மோகோக்சுங் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,390
மோகோக்சுங் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,740
மோகோக்சுங் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,760
மோகோக்சுங் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 70,230
மோகோக்சுங் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,943
மோகோக்சுங் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 70,230
மோகோக்சுங் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,830
மோகோக்சுங் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 74,310
மோகோக்சுங் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,600
மோகோக்சுங் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,767
மோகோக்சுங் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 73,030
மோகோக்சுங் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 70,220
மோகோக்சுங் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை