பார்வானி : தங்கம் & வெள்ளி விலை, பார்வானி தங்க விகிதங்கள், பார்வானி வெள்ளி விகிதங்கள்

பார்வானி, மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பார்வானி : தங்க வீதம்

இன்று 25 ஜனவரி 2022
49,430
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2022 49,430 -130.00
23 ஜனவரி 2022 49,560 +0.00
22 ஜனவரி 2022 49,560 +0.00
21 ஜனவரி 2022 49,560 +0.00
20 ஜனவரி 2022 49,560 +460.00
19 ஜனவரி 2022 49,100 +10.00
18 ஜனவரி 2022 49,090 +140.00
17 ஜனவரி 2022 48,950 +40.00
16 ஜனவரி 2022 48,910 +0.00
15 ஜனவரி 2022 48,910 +0.00
பார்வானி தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,560
பார்வானி தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,610
பார்வானி தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 49,043
பார்வானி தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,060
பார்வானி தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) 49,430
பார்வானி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,840
பார்வானி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,560
பார்வானி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,215
பார்வானி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,770
பார்வானி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,060
பார்வானி தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,520
பார்வானி தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,150
பார்வானி தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,407
பார்வானி தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,800
பார்வானி தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,750
பார்வானி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,380
பார்வானி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,420
பார்வானி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,461
பார்வானி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,460
பார்வானி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,140
பார்வானி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பார்வானி : வெள்ளி வீதம்

இன்று 25 ஜனவரி 2022
66,390.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2022 66,390 -590.00
23 ஜனவரி 2022 66,980 +0.00
22 ஜனவரி 2022 66,980 +0.00
21 ஜனவரி 2022 66,980 +1,000.00
20 ஜனவரி 2022 65,980 +1,420.00
19 ஜனவரி 2022 64,560 +1,150.00
18 ஜனவரி 2022 63,410 +300.00
17 ஜனவரி 2022 63,110 -330.00
16 ஜனவரி 2022 63,440 +0.00
15 ஜனவரி 2022 63,440 +0.00
பார்வானி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 66,980
பார்வானி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,910
பார்வானி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 63,873
பார்வானி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,680
பார்வானி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) 66,390
பார்வானி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 64,050
பார்வானி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,680
பார்வானி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,152
பார்வானி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,160
பார்வானி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,680
பார்வானி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,790
பார்வானி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,150
பார்வானி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,279
பார்வானி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,110
பார்வானி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,150
பார்வானி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,760
பார்வானி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,080
பார்வானி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,484
பார்வானி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,080
பார்வானி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,520
பார்வானி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை