ஆரவல்லி, குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஆரவல்லி : தங்க வீதம்

31 மார்ச் 2023
59,920
+710.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 மார்ச் 2023 59,210 +10.00
29 மார்ச் 2023 59,200 -290.00
28 மார்ச் 2023 59,490 +640.00
27 மார்ச் 2023 58,850 -720.00
26 மார்ச் 2023 59,570 +0.00
25 மார்ச் 2023 59,570 +0.00
24 மார்ச் 2023 59,570 -270.00
23 மார்ச் 2023 59,840 +840.00
22 மார்ச் 2023 59,000 +140.00
21 மார்ச் 2023 58,860 -850.00
ஆரவல்லி தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,840
ஆரவல்லி தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,040
ஆரவல்லி தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,804
ஆரவல்லி தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,960
ஆரவல்லி தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (30 மார்ச்) 59,210
ஆரவல்லி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,900
ஆரவல்லி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,530
ஆரவல்லி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,493
ஆரவல்லி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,900
ஆரவல்லி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,930
ஆரவல்லி தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,270
ஆரவல்லி தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,120
ஆரவல்லி தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,493
ஆரவல்லி தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,120
ஆரவல்லி தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,180
ஆரவல்லி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,140
ஆரவல்லி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,490
ஆரவல்லி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,458
ஆரவல்லி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,880
ஆரவல்லி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,110
ஆரவல்லி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஆரவல்லி : வெள்ளி வீதம்

31 மார்ச் 2023
72,200.00
+1,270.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 மார்ச் 2023 70,930 +10.00
29 மார்ச் 2023 70,920 +160.00
28 மார்ச் 2023 70,760 +610.00
27 மார்ச் 2023 70,150 -400.00
26 மார்ச் 2023 70,550 +10.00
25 மார்ச் 2023 70,540 +0.00
24 மார்ச் 2023 70,540 +170.00
23 மார்ச் 2023 70,370 +970.00
22 மார்ச் 2023 69,400 +850.00
21 மார்ச் 2023 68,550 -360.00
ஆரவல்லி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 70,930
ஆரவல்லி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,930
ஆரவல்லி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,893
ஆரவல்லி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,540
ஆரவல்லி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (30 மார்ச்) 70,930
ஆரவல்லி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,500
ஆரவல்லி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,750
ஆரவல்லி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,453
ஆரவல்லி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,060
ஆரவல்லி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,650
ஆரவல்லி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,960
ஆரவல்லி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,080
ஆரவல்லி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,955
ஆரவல்லி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,400
ஆரவல்லி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,020
ஆரவல்லி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,790
ஆரவல்லி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,070
ஆரவல்லி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,954
ஆரவல்லி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,250
ஆரவல்லி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,390
ஆரவல்லி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை