ருத்ரபிரயாக், உத்தரகண்ட் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ருத்ரபிரயாக் : தங்க வீதம்

10 ஆகஸ்ட் 2022
52,310
+50.00
தேதி விலை மாற்றம்
09 ஆகஸ்ட் 2022 52,260 +10.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 52,250 +400.00
07 ஆகஸ்ட் 2022 51,850 +0.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 51,850 +10.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 51,840 -310.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 52,150 -530.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 52,680 +1,110.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 51,570 +100.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 51,470 -50.00
31 ஜூலை 2022 51,520 -1,320.00
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,680
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,470
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,991
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,470
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (09 ஆகஸ்ட்) 52,260
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,370
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,520
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,013
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,730
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,520
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 52,940
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,400
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,104
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,070
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 51,940
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 52,990
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,070
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 51,936
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,490
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,140
ருத்ரபிரயாக் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ருத்ரபிரயாக் : வெள்ளி வீதம்

10 ஆகஸ்ட் 2022
58,680.00
-510.00
தேதி விலை மாற்றம்
09 ஆகஸ்ட் 2022 59,190 +10.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 59,180 +1,670.00
07 ஆகஸ்ட் 2022 57,510 +0.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 57,510 +10.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 57,500 -620.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 58,120 +370.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 57,750 +150.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 57,600 -770.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 58,370 +640.00
31 ஜூலை 2022 57,730 -1,600.00
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,190
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,500
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,081
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,370
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (09 ஆகஸ்ட்) 59,190
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,890
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,710
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,039
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,730
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,730
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,830
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,480
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,507
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,590
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,480
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,450
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,160
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 62,941
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,450
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,370
ருத்ரபிரயாக் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை