ருத்ரபிரயாக், உத்தரகண்ட் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ருத்ரபிரயாக் : தங்க வீதம்

02 மார்ச் 2024
63,710
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 மார்ச் 2024 63,710 +1,070.00
29 பிப்ரவரி 2024 62,640 +320.00
28 பிப்ரவரி 2024 62,320 -90.00
27 பிப்ரவரி 2024 62,410 +170.00
26 பிப்ரவரி 2024 62,240 -160.00
25 பிப்ரவரி 2024 62,400 +0.00
24 பிப்ரவரி 2024 62,400 +10.00
23 பிப்ரவரி 2024 62,390 +360.00
22 பிப்ரவரி 2024 62,030 -160.00
21 பிப்ரவரி 2024 62,190 +0.00
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 63,710
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,710
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 63,710
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,710
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (01 மார்ச்) 63,710
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,920
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,430
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,237
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,920
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,640
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,430
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,640
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,414
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,430
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,700
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,730
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,100
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,543
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,300
ருத்ரபிரயாக் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,290
ருத்ரபிரயாக் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ருத்ரபிரயாக் : வெள்ளி வீதம்

02 மார்ச் 2024
72,230.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 மார்ச் 2024 72,230 +1,010.00
29 பிப்ரவரி 2024 71,220 +2,120.00
28 பிப்ரவரி 2024 69,100 -360.00
27 பிப்ரவரி 2024 69,460 -250.00
26 பிப்ரவரி 2024 69,710 -1,000.00
25 பிப்ரவரி 2024 70,710 +0.00
24 பிப்ரவரி 2024 70,710 +10.00
23 பிப்ரவரி 2024 70,700 +220.00
22 பிப்ரவரி 2024 70,480 -440.00
21 பிப்ரவரி 2024 70,920 -560.00
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,230
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,230
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 72,230
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,230
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (01 மார்ச்) 72,230
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,370
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,100
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,961
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,370
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,220
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,390
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,910
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,195
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,390
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,380
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,730
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 71,370
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,583
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,720
ருத்ரபிரயாக் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 74,340
ருத்ரபிரயாக் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை