பிர்பும், மேற்கு வங்கம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பிர்பும் : தங்க வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
59,030
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 59,030 +120.00
21 செப்டம்பர் 2023 58,910 -560.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,470 +160.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,310 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,310 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,070 +10.00
16 செப்டம்பர் 2023 59,060 +0.00
15 செப்டம்பர் 2023 59,060 +430.00
14 செப்டம்பர் 2023 58,630 -10.00
13 செப்டம்பர் 2023 58,640 -40.00
பிர்பும் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,470
பிர்பும் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,630
பிர்பும் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,088
பிர்பும் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,400
பிர்பும் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 59,030
பிர்பும் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,450
பிர்பும் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,220
பிர்பும் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,878
பிர்பும் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,260
பிர்பும் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,360
பிர்பும் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,930
பிர்பும் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,180
பிர்பும் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,144
பிர்பும் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,180
பிர்பும் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 59,930
பிர்பும் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,100
பிர்பும் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,060
பிர்பும் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,054
பிர்பும் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,100
பிர்பும் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,180
பிர்பும் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பிர்பும் : வெள்ளி வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
73,110.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 73,110 +260.00
21 செப்டம்பர் 2023 72,850 -140.00
20 செப்டம்பர் 2023 72,990 +660.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,330 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,320 +420.00
17 செப்டம்பர் 2023 71,900 +10.00
16 செப்டம்பர் 2023 71,890 +10.00
15 செப்டம்பர் 2023 71,880 +1,250.00
14 செப்டம்பர் 2023 70,630 -490.00
13 செப்டம்பர் 2023 71,120 -490.00
பிர்பும் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,730
பிர்பும் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,630
பிர்பும் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,374
பிர்பும் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,720
பிர்பும் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 73,110
பிர்பும் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,300
பிர்பும் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 69,790
பிர்பும் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 71,969
பிர்பும் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 73,960
பிர்பும் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,300
பிர்பும் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,310
பிர்பும் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 69,820
பிர்பும் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,514
பிர்பும் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,820
பிர்பும் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,390
பிர்பும் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,880
பிர்பும் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,200
பிர்பும் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,350
பிர்பும் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,600
பிர்பும் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 69,820
பிர்பும் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை