குர்கான், ஹரியானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

குர்கான் : தங்க வீதம்

11 டிசம்பர் 2023
61,190
-520.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 டிசம்பர் 2023 61,710 +0.00
09 டிசம்பர் 2023 61,710 +10.00
08 டிசம்பர் 2023 61,700 -730.00
07 டிசம்பர் 2023 62,430 +120.00
06 டிசம்பர் 2023 62,310 +180.00
05 டிசம்பர் 2023 62,130 -180.00
04 டிசம்பர் 2023 62,310 -950.00
03 டிசம்பர் 2023 63,260 +0.00
02 டிசம்பர் 2023 63,260 +10.00
01 டிசம்பர் 2023 63,250 +730.00
குர்கான் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,260
குர்கான் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,700
குர்கான் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,407
குர்கான் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,250
குர்கான் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (10 டிசம்பர்) 61,710
குர்கான் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,850
குர்கான் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,750
குர்கான் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,956
குர்கான் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,850
குர்கான் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,520
குர்கான் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,320
குர்கான் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,530
குர்கான் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,180
குர்கான் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,490
குர்கான் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 60,970
குர்கான் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,530
குர்கான் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,280
குர்கான் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,898
குர்கான் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,470
குர்கான் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,480
குர்கான் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

குர்கான் : வெள்ளி வீதம்

11 டிசம்பர் 2023
71,640.00
-660.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 டிசம்பர் 2023 72,300 +0.00
09 டிசம்பர் 2023 72,300 +10.00
08 டிசம்பர் 2023 72,290 -1,830.00
07 டிசம்பர் 2023 74,120 -380.00
06 டிசம்பர் 2023 74,500 -600.00
05 டிசம்பர் 2023 75,100 -760.00
04 டிசம்பர் 2023 75,860 -1,810.00
03 டிசம்பர் 2023 77,670 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 77,660 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 77,660 +420.00
குர்கான் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,670
குர்கான் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 72,290
குர்கான் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,946
குர்கான் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,660
குர்கான் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (10 டிசம்பர்) 72,300
குர்கான் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,240
குர்கான் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,080
குர்கான் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,658
குர்கான் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,370
குர்கான் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,240
குர்கான் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 72,930
குர்கான் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,700
குர்கான் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,575
குர்கான் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,760
குர்கான் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,720
குர்கான் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,810
குர்கான் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,750
குர்கான் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,156
குர்கான் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,800
குர்கான் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,760
குர்கான் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை