பாகேஷ்வர், உத்தரகண்ட் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பாகேஷ்வர் : தங்க வீதம்

11 டிசம்பர் 2023
61,320
-440.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 டிசம்பர் 2023 61,760 +0.00
09 டிசம்பர் 2023 61,760 +10.00
08 டிசம்பர் 2023 61,750 -730.00
07 டிசம்பர் 2023 62,480 +120.00
06 டிசம்பர் 2023 62,360 +180.00
05 டிசம்பர் 2023 62,180 -180.00
04 டிசம்பர் 2023 62,360 -950.00
03 டிசம்பர் 2023 63,310 +0.00
02 டிசம்பர் 2023 63,310 +10.00
01 டிசம்பர் 2023 63,300 +730.00
பாகேஷ்வர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,310
பாகேஷ்வர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,750
பாகேஷ்வர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,457
பாகேஷ்வர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,300
பாகேஷ்வர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (10 டிசம்பர்) 61,760
பாகேஷ்வர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,900
பாகேஷ்வர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,800
பாகேஷ்வர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,005
பாகேஷ்வர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,900
பாகேஷ்வர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,570
பாகேஷ்வர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,360
பாகேஷ்வர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,580
பாகேஷ்வர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,227
பாகேஷ்வர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,530
பாகேஷ்வர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,020
பாகேஷ்வர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,580
பாகேஷ்வர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,320
பாகேஷ்வர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,944
பாகேஷ்வர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,510
பாகேஷ்வர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,530
பாகேஷ்வர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பாகேஷ்வர் : வெள்ளி வீதம்

11 டிசம்பர் 2023
71,720.00
-640.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 டிசம்பர் 2023 72,360 +0.00
09 டிசம்பர் 2023 72,360 +10.00
08 டிசம்பர் 2023 72,350 -1,830.00
07 டிசம்பர் 2023 74,180 -380.00
06 டிசம்பர் 2023 74,560 -600.00
05 டிசம்பர் 2023 75,160 -760.00
04 டிசம்பர் 2023 75,920 -1,810.00
03 டிசம்பர் 2023 77,730 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 77,720 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 77,720 +420.00
பாகேஷ்வர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,730
பாகேஷ்வர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 72,350
பாகேஷ்வர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 75,006
பாகேஷ்வர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,720
பாகேஷ்வர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (10 டிசம்பர்) 72,360
பாகேஷ்வர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,300
பாகேஷ்வர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,140
பாகேஷ்வர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,715
பாகேஷ்வர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,420
பாகேஷ்வர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,300
பாகேஷ்வர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 72,980
பாகேஷ்வர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,760
பாகேஷ்வர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,631
பாகேஷ்வர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,820
பாகேஷ்வர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,780
பாகேஷ்வர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,870
பாகேஷ்வர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,810
பாகேஷ்வர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,229
பாகேஷ்வர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,860
பாகேஷ்வர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,810
பாகேஷ்வர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை