பத்ரக், ஒடிசா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பத்ரக் : தங்க வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
57,140
-10.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 57,150 +230.00
06 பிப்ரவரி 2023 56,920 +390.00
05 பிப்ரவரி 2023 56,530 +0.00
04 பிப்ரவரி 2023 56,530 +10.00
03 பிப்ரவரி 2023 56,520 -1,250.00
02 பிப்ரவரி 2023 57,770 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,840 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,120 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,010 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,210 +0.00
பத்ரக் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,840
பத்ரக் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 56,520
பத்ரக் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,037
பத்ரக் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,840
பத்ரக் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 57,150
பத்ரக் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,210
பத்ரக் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,060
பத்ரக் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,414
பத்ரக் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,060
பத்ரக் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,120
பத்ரக் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,080
பத்ரக் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,430
பத்ரக் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,399
பத்ரக் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,830
பத்ரக் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,050
பத்ரக் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,200
பத்ரக் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,250
பத்ரக் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,166
பத்ரக் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,600
பத்ரக் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,850
பத்ரக் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பத்ரக் : வெள்ளி வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
67,660.00
+180.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 67,480 -100.00
06 பிப்ரவரி 2023 67,580 -190.00
05 பிப்ரவரி 2023 67,770 +10.00
04 பிப்ரவரி 2023 67,760 +0.00
03 பிப்ரவரி 2023 67,760 -2,660.00
02 பிப்ரவரி 2023 70,420 +430.00
01 பிப்ரவரி 2023 69,990 +1,050.00
31 ஜனவரி 2023 68,940 +230.00
30 ஜனவரி 2023 68,710 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,440 +10.00
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,420
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 67,480
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 68,394
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,990
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 67,480
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,880
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,010
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,888
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,320
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,940
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,710
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,000
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,882
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,180
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,320
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,290
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,440
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,333
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,980
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,290
பத்ரக் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை