பத்ரக், ஒடிசா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பத்ரக் : தங்க வீதம்

16 ஜூலை 2024
73,670
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜூலை 2024 73,670 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,460 +0.00
13 ஜூலை 2024 73,460 +10.00
12 ஜூலை 2024 73,450 -20.00
11 ஜூலை 2024 73,470 +620.00
10 ஜூலை 2024 72,850 +270.00
09 ஜூலை 2024 72,580 +100.00
08 ஜூலை 2024 72,480 -690.00
07 ஜூலை 2024 73,170 +0.00
06 ஜூலை 2024 73,170 +10.00
பத்ரக் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 73,670
பத்ரக் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,680
பத்ரக் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 72,885
பத்ரக் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,740
பத்ரக் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (15 ஜூலை) 73,670
பத்ரக் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,080
பத்ரக் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,130
பத்ரக் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,728
பத்ரக் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,780
பத்ரக் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,680
பத்ரக் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,610
பத்ரக் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,790
பத்ரக் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,316
பத்ரக் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,790
பத்ரக் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,770
பத்ரக் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,010
பத்ரக் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,270
பத்ரக் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,326
பத்ரக் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,270
பத்ரக் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,560
பத்ரக் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பத்ரக் : வெள்ளி வீதம்

16 ஜூலை 2024
92,670.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜூலை 2024 92,670 -460.00
14 ஜூலை 2024 93,130 +10.00
13 ஜூலை 2024 93,120 +0.00
12 ஜூலை 2024 93,120 -1,030.00
11 ஜூலை 2024 94,150 +1,170.00
10 ஜூலை 2024 92,980 +50.00
09 ஜூலை 2024 92,930 +350.00
08 ஜூலை 2024 92,580 -960.00
07 ஜூலை 2024 93,540 +10.00
06 ஜூலை 2024 93,530 +10.00
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,150
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,610
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,568
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,610
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (15 ஜூலை) 92,670
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,000
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,200
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,496
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,780
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,450
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,320
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,990
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,228
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,130
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,780
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,040
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,690
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,781
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,690
பத்ரக் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,840
பத்ரக் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை