டாப்பி, குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

டாப்பி : தங்க வீதம்

11 டிசம்பர் 2023
61,290
-520.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 டிசம்பர் 2023 61,810 +0.00
09 டிசம்பர் 2023 61,810 +10.00
08 டிசம்பர் 2023 61,800 -730.00
07 டிசம்பர் 2023 62,530 +120.00
06 டிசம்பர் 2023 62,410 +180.00
05 டிசம்பர் 2023 62,230 -180.00
04 டிசம்பர் 2023 62,410 -950.00
03 டிசம்பர் 2023 63,360 +0.00
02 டிசம்பர் 2023 63,360 +10.00
01 டிசம்பர் 2023 63,350 +730.00
டாப்பி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,360
டாப்பி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,800
டாப்பி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,507
டாப்பி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,350
டாப்பி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (10 டிசம்பர்) 61,810
டாப்பி தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,950
டாப்பி தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,850
டாப்பி தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,054
டாப்பி தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,950
டாப்பி தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,620
டாப்பி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,410
டாப்பி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,620
டாப்பி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,275
டாப்பி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,580
டாப்பி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,070
டாப்பி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,620
டாப்பி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,370
டாப்பி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,986
டாப்பி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,560
டாப்பி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,570
டாப்பி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

டாப்பி : வெள்ளி வீதம்

11 டிசம்பர் 2023
71,700.00
-720.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 டிசம்பர் 2023 72,420 +10.00
09 டிசம்பர் 2023 72,410 +0.00
08 டிசம்பர் 2023 72,410 -1,830.00
07 டிசம்பர் 2023 74,240 -380.00
06 டிசம்பர் 2023 74,620 -600.00
05 டிசம்பர் 2023 75,220 -760.00
04 டிசம்பர் 2023 75,980 -1,810.00
03 டிசம்பர் 2023 77,790 +0.00
02 டிசம்பர் 2023 77,790 +10.00
01 டிசம்பர் 2023 77,780 +410.00
டாப்பி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,790
டாப்பி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 72,410
டாப்பி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 75,066
டாப்பி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,780
டாப்பி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (10 டிசம்பர்) 72,420
டாப்பி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,370
டாப்பி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,190
டாப்பி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,774
டாப்பி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,480
டாப்பி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,370
டாப்பி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 73,040
டாப்பி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,810
டாப்பி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,688
டாப்பி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,870
டாப்பி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,830
டாப்பி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,930
டாப்பி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,860
டாப்பி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,272
டாப்பி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,920
டாப்பி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,870
டாப்பி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை