கோழிக்கோடு, கேரளா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கோழிக்கோடு : தங்க வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
59,290
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 59,290 +120.00
21 செப்டம்பர் 2023 59,170 -560.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,730 +160.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,570 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,570 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,330 +10.00
16 செப்டம்பர் 2023 59,320 +0.00
15 செப்டம்பர் 2023 59,320 +440.00
14 செப்டம்பர் 2023 58,880 -20.00
13 செப்டம்பர் 2023 58,900 -40.00
கோழிக்கோடு தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,730
கோழிக்கோடு தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,880
கோழிக்கோடு தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,330
கோழிக்கோடு தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,660
கோழிக்கோடு தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 59,290
கோழிக்கோடு தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,710
கோழிக்கோடு தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,480
கோழிக்கோடு தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,135
கோழிக்கோடு தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,520
கோழிக்கோடு தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,620
கோழிக்கோடு தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,200
கோழிக்கோடு தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,440
கோழிக்கோடு தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,403
கோழிக்கோடு தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,440
கோழிக்கோடு தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,200
கோழிக்கோடு தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,360
கோழிக்கோடு தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,310
கோழிக்கோடு தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,311
கோழிக்கோடு தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,360
கோழிக்கோடு தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,430
கோழிக்கோடு - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கோழிக்கோடு : வெள்ளி வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
73,430.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 73,430 +260.00
21 செப்டம்பர் 2023 73,170 -140.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,310 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,640 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,640 +430.00
17 செப்டம்பர் 2023 72,210 +0.00
16 செப்டம்பர் 2023 72,210 +10.00
15 செப்டம்பர் 2023 72,200 +1,260.00
14 செப்டம்பர் 2023 70,940 -490.00
13 செப்டம்பர் 2023 71,430 -490.00
கோழிக்கோடு வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 75,060
கோழிக்கோடு வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,940
கோழிக்கோடு வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,691
கோழிக்கோடு வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 75,050
கோழிக்கோடு வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 73,430
கோழிக்கோடு வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,630
கோழிக்கோடு வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 70,100
கோழிக்கோடு வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,285
கோழிக்கோடு வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,280
கோழிக்கோடு வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,630
கோழிக்கோடு வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,640
கோழிக்கோடு வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 70,130
கோழிக்கோடு வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,836
கோழிக்கோடு வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 70,130
கோழிக்கோடு வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,720
கோழிக்கோடு வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 74,200
கோழிக்கோடு வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,500
கோழிக்கோடு வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,663
கோழிக்கோடு வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,920
கோழிக்கோடு வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 70,120
கோழிக்கோடு - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை