பலேஸ்வர், ஒடிசா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பலேஸ்வர் : தங்க வீதம்

01 ஜூன் 2023
59,900
-290.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 மே 2023 60,190 +20.00
30 மே 2023 60,170 +500.00
29 மே 2023 59,670 +90.00
28 மே 2023 59,580 +0.00
27 மே 2023 59,580 +10.00
26 மே 2023 59,570 -100.00
25 மே 2023 59,670 -370.00
24 மே 2023 60,040 -390.00
23 மே 2023 60,430 -20.00
22 மே 2023 60,450 -120.00
பலேஸ்வர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை
பலேஸ்வர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை
பலேஸ்வர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை
பலேஸ்வர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை ()
பலேஸ்வர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை ()
பலேஸ்வர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,600
பலேஸ்வர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,570
பலேஸ்வர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,529
பலேஸ்வர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,030
பலேஸ்வர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 60,190
பலேஸ்வர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,250
பலேஸ்வர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,540
பலேஸ்வர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,260
பலேஸ்வர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,540
பலேஸ்வர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 60,020
பலேஸ்வர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,780
பலேஸ்வர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,980
பலேஸ்வர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,800
பலேஸ்வர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,900
பலேஸ்வர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,530
பலேஸ்வர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பலேஸ்வர் : வெள்ளி வீதம்

01 ஜூன் 2023
71,900.00
-340.00
தேதி விலை மாற்றம்
31 மே 2023 72,240 +1,070.00
30 மே 2023 71,170 -30.00
29 மே 2023 71,200 -170.00
28 மே 2023 71,370 +0.00
27 மே 2023 71,370 +10.00
26 மே 2023 71,360 +1,080.00
25 மே 2023 70,280 -840.00
24 மே 2023 71,120 -1,080.00
23 மே 2023 72,200 -570.00
22 மே 2023 72,770 -620.00
பலேஸ்வர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை
பலேஸ்வர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை
பலேஸ்வர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை
பலேஸ்வர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை ()
பலேஸ்வர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை ()
பலேஸ்வர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 78,010
பலேஸ்வர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,280
பலேஸ்வர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,784
பலேஸ்வர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,420
பலேஸ்வர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,240
பலேஸ்வர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,200
பலேஸ்வர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,230
பலேஸ்வர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,832
பலேஸ்வர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,310
பலேஸ்வர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,420
பலேஸ்வர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,310
பலேஸ்வர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,860
பலேஸ்வர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,998
பலேஸ்வர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,470
பலேஸ்வர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,310
பலேஸ்வர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை