ஜலவர், ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜலவர் : தங்க வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
57,130
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 57,130 +230.00
06 பிப்ரவரி 2023 56,900 +390.00
05 பிப்ரவரி 2023 56,510 +10.00
04 பிப்ரவரி 2023 56,500 +0.00
03 பிப்ரவரி 2023 56,500 -1,250.00
02 பிப்ரவரி 2023 57,750 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,820 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,100 +110.00
30 ஜனவரி 2023 56,990 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,190 +10.00
ஜலவர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,820
ஜலவர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 56,500
ஜலவர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,016
ஜலவர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,820
ஜலவர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 57,130
ஜலவர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,190
ஜலவர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,040
ஜலவர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,393
ஜலவர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,040
ஜலவர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,100
ஜலவர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,060
ஜலவர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,410
ஜலவர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,378
ஜலவர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,800
ஜலவர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,030
ஜலவர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,180
ஜலவர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,230
ஜலவர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,145
ஜலவர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,580
ஜலவர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,830
ஜலவர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜலவர் : வெள்ளி வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
67,600.00
+150.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 67,450 -100.00
06 பிப்ரவரி 2023 67,550 -190.00
05 பிப்ரவரி 2023 67,740 +0.00
04 பிப்ரவரி 2023 67,740 +10.00
03 பிப்ரவரி 2023 67,730 -2,660.00
02 பிப்ரவரி 2023 70,390 +430.00
01 பிப்ரவரி 2023 69,960 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 68,920 +240.00
30 ஜனவரி 2023 68,680 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,410 +10.00
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,390
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 67,450
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 68,366
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,960
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 67,450
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,850
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 67,980
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,861
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,290
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,920
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,690
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 64,980
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,855
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,150
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,290
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,260
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,420
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,309
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,950
ஜலவர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,260
ஜலவர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை