மோதிஹாரி, பீகார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மோதிஹாரி : தங்க வீதம்

05 டிசம்பர் 2023
62,390
+100.00
தேதி விலை மாற்றம்
04 டிசம்பர் 2023 62,290 -960.00
03 டிசம்பர் 2023 63,250 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 63,240 +10.00
01 டிசம்பர் 2023 63,230 +720.00
30 நவம்பர் 2023 62,510 -320.00
29 நவம்பர் 2023 62,830 +340.00
28 நவம்பர் 2023 62,490 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,540 +10.00
26 நவம்பர் 2023 61,530 +0.00
25 நவம்பர் 2023 61,530 +10.00
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,250
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 62,290
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,003
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,230
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (04 டிசம்பர்) 62,290
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,830
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,740
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,940
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,830
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,510
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,300
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,520
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,165
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,470
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 60,950
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,510
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,260
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,881
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,450
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,470
மோதிஹாரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மோதிஹாரி : வெள்ளி வீதம்

05 டிசம்பர் 2023
75,660.00
-180.00
தேதி விலை மாற்றம்
04 டிசம்பர் 2023 75,840 -1,810.00
03 டிசம்பர் 2023 77,650 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 77,640 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 77,640 +420.00
30 நவம்பர் 2023 77,220 +1,140.00
29 நவம்பர் 2023 76,080 +670.00
28 நவம்பர் 2023 75,410 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,120 +10.00
26 நவம்பர் 2023 74,110 +0.00
25 நவம்பர் 2023 74,110 +10.00
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,650
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 75,840
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 77,193
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,640
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (04 டிசம்பர்) 75,840
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,220
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,060
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,638
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,350
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,220
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 72,910
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,690
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,556
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,740
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,700
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,790
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,730
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,152
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,780
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,740
மோதிஹாரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை