மோதிஹாரி, பீகார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மோதிஹாரி : தங்க வீதம்

இன்று 17 அக்டோபர் 2021
49,010
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 அக்டோபர் 2021 49,010 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,010 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,010 +730.00
13 அக்டோபர் 2021 48,280 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,130 +20.00
11 அக்டோபர் 2021 48,110 +210.00
10 அக்டோபர் 2021 47,900 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 47,900 +0.00
08 அக்டோபர் 2021 47,900 -80.00
07 அக்டோபர் 2021 47,980 +150.00
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,010
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,350
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,032
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,380
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (16 அக்டோபர்) 49,010
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,610
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,630
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,686
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,200
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,630
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,390
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 46,940
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,265
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,390
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,240
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,510
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,910
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,830
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,910
மோதிஹாரி தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,390
மோதிஹாரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மோதிஹாரி : வெள்ளி வீதம்

இன்று 17 அக்டோபர் 2021
64,330.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 அக்டோபர் 2021 64,330 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,330 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,330 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 63,000 -160.00
12 அக்டோபர் 2021 63,160 -60.00
11 அக்டோபர் 2021 63,220 +560.00
10 அக்டோபர் 2021 62,660 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 62,660 +0.00
08 அக்டோபர் 2021 62,660 +260.00
07 அக்டோபர் 2021 62,400 +20.00
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 64,330
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 60,980
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 62,648
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 60,980
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (16 அக்டோபர்) 64,330
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,790
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,720
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,700
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,360
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,720
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,760
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,130
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,467
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,760
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,470
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,800
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,570
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 69,949
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,700
மோதிஹாரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,760
மோதிஹாரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை