ரங்கரெட்டி, தெலுங்கானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ரங்கரெட்டி : தங்க வீதம்

09 டிசம்பர் 2022
54,110
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
08 டிசம்பர் 2022 54,110 +40.00
07 டிசம்பர் 2022 54,070 +280.00
06 டிசம்பர் 2022 53,790 +290.00
05 டிசம்பர் 2022 53,500 -410.00
04 டிசம்பர் 2022 53,910 +0.00
03 டிசம்பர் 2022 53,910 +10.00
02 டிசம்பர் 2022 53,900 +0.00
01 டிசம்பர் 2022 53,900 +980.00
30 நவம்பர் 2022 52,920 +280.00
29 நவம்பர் 2022 52,640 +240.00
ரங்கரெட்டி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 54,110
ரங்கரெட்டி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,500
ரங்கரெட்டி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 53,886
ரங்கரெட்டி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,900
ரங்கரெட்டி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (08 டிசம்பர்) 54,110
ரங்கரெட்டி தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,270
ரங்கரெட்டி தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,310
ரங்கரெட்டி தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,235
ரங்கரெட்டி தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,670
ரங்கரெட்டி தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,920
ரங்கரெட்டி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 52,050
ரங்கரெட்டி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,220
ரங்கரெட்டி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,869
ரங்கரெட்டி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,240
ரங்கரெட்டி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 50,460
ரங்கரெட்டி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,800
ரங்கரெட்டி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,360
ரங்கரெட்டி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,083
ரங்கரெட்டி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,190
ரங்கரெட்டி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,240
ரங்கரெட்டி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ரங்கரெட்டி : வெள்ளி வீதம்

09 டிசம்பர் 2022
66,950.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
08 டிசம்பர் 2022 66,950 +770.00
07 டிசம்பர் 2022 66,180 +890.00
06 டிசம்பர் 2022 65,290 +200.00
05 டிசம்பர் 2022 65,090 -1,250.00
04 டிசம்பர் 2022 66,340 +0.00
03 டிசம்பர் 2022 66,340 +10.00
02 டிசம்பர் 2022 66,330 +1,060.00
01 டிசம்பர் 2022 65,270 +1,900.00
30 நவம்பர் 2022 63,370 +640.00
29 நவம்பர் 2022 62,730 +1,630.00
ரங்கரெட்டி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 66,950
ரங்கரெட்டி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,090
ரங்கரெட்டி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 65,974
ரங்கரெட்டி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,270
ரங்கரெட்டி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (08 டிசம்பர்) 66,950
ரங்கரெட்டி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,370
ரங்கரெட்டி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,520
ரங்கரெட்டி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,416
ரங்கரெட்டி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,060
ரங்கரெட்டி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,370
ரங்கரெட்டி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,890
ரங்கரெட்டி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 55,360
ரங்கரெட்டி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 58,132
ரங்கரெட்டி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,890
ரங்கரெட்டி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 57,840
ரங்கரெட்டி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 58,000
ரங்கரெட்டி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,440
ரங்கரெட்டி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,515
ரங்கரெட்டி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,440
ரங்கரெட்டி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,880
ரங்கரெட்டி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை