மஜூலி, அசாம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மஜூலி : தங்க வீதம்

04 அக்டோபர் 2022
51,190
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
03 அக்டோபர் 2022 51,190 +920.00
02 அக்டோபர் 2022 50,270 +0.00
01 அக்டோபர் 2022 50,270 +10.00
30 செப்டம்பர் 2022 50,260 +80.00
29 செப்டம்பர் 2022 50,180 +160.00
28 செப்டம்பர் 2022 50,020 +440.00
27 செப்டம்பர் 2022 49,580 +190.00
26 செப்டம்பர் 2022 49,390 -270.00
25 செப்டம்பர் 2022 49,660 +10.00
24 செப்டம்பர் 2022 49,650 +0.00
மஜூலி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 51,190
மஜூலி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,270
மஜூலி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,577
மஜூலி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,270
மஜூலி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (03 அக்டோபர்) 51,190
மஜூலி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,830
மஜூலி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,390
மஜூலி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,111
மஜூலி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,220
மஜூலி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,260
மஜூலி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,760
மஜூலி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 50,900
மஜூலி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,868
மஜூலி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,550
மஜூலி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 50,900
மஜூலி தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,450
மஜூலி தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,600
மஜூலி தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,093
மஜூலி தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,810
மஜூலி தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,600
மஜூலி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மஜூலி : வெள்ளி வீதம்

04 அக்டோபர் 2022
60,950.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
03 அக்டோபர் 2022 60,950 +4,030.00
02 அக்டோபர் 2022 56,920 +0.00
01 அக்டோபர் 2022 56,920 +10.00
30 செப்டம்பர் 2022 56,910 +790.00
29 செப்டம்பர் 2022 56,120 -440.00
28 செப்டம்பர் 2022 56,560 +1,100.00
27 செப்டம்பர் 2022 55,460 +120.00
26 செப்டம்பர் 2022 55,340 -950.00
25 செப்டம்பர் 2022 56,290 +0.00
24 செப்டம்பர் 2022 56,290 +0.00
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 60,950
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,920
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 58,263
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,920
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (03 அக்டோபர்) 60,950
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 58,030
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,460
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,544
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,460
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,910
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,560
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 54,140
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 57,051
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,460
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 54,140
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,980
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,800
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,128
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,820
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,820
மஜூலி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை