மஜூலி, அசாம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மஜூலி : தங்க வீதம்

இன்று 18 அக்டோபர் 2021
48,420
-720.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 அக்டோபர் 2021 49,140 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,140 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,140 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,140 +740.00
13 அக்டோபர் 2021 48,400 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,250 +10.00
11 அக்டோபர் 2021 48,240 +220.00
10 அக்டோபர் 2021 48,020 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 48,020 +0.00
08 அக்டோபர் 2021 48,020 -90.00
மஜூலி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,140
மஜூலி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,470
மஜூலி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,215
மஜூலி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,510
மஜூலி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (17 அக்டோபர்) 49,140
மஜூலி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,740
மஜூலி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,750
மஜூலி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,808
மஜூலி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,320
மஜூலி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,750
மஜூலி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,510
மஜூலி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 47,060
மஜூலி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,388
மஜூலி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,510
மஜூலி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,370
மஜூலி தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,640
மஜூலி தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 48,040
மஜூலி தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,955
மஜூலி தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 48,040
மஜூலி தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,510
மஜூலி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மஜூலி : வெள்ளி வீதம்

இன்று 18 அக்டோபர் 2021
64,890.00
+400.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 அக்டோபர் 2021 64,490 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,490 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,490 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,490 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 63,160 -160.00
12 அக்டோபர் 2021 63,320 -60.00
11 அக்டோபர் 2021 63,380 +560.00
10 அக்டோபர் 2021 62,820 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 62,820 +0.00
08 அக்டோபர் 2021 62,820 +260.00
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 64,490
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,140
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 62,906
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,140
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (17 அக்டோபர்) 64,490
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,960
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,880
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,864
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,520
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,880
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,940
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,300
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,637
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,940
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,630
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,980
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,740
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,129
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,880
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,940
மஜூலி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை