மஜூலி, அசாம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மஜூலி : தங்க வீதம்

24 மே 2024
71,870
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 மே 2024 71,870 -1,540.00
22 மே 2024 73,410 -960.00
21 மே 2024 74,370 -380.00
20 மே 2024 74,750 +650.00
19 மே 2024 74,100 +10.00
18 மே 2024 74,090 +10.00
17 மே 2024 74,080 +790.00
16 மே 2024 73,290 -120.00
15 மே 2024 73,410 +790.00
14 மே 2024 72,620 +470.00
மஜூலி தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,750
மஜூலி தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,920
மஜூலி தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,583
மஜூலி தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,920
மஜூலி தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (23 மே) 71,870
மஜூலி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,150
மஜூலி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,400
மஜூலி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,457
மஜூலி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,400
மஜூலி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,690
மஜூலி தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,180
மஜூலி தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,810
மஜூலி தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,040
மஜூலி தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,810
மஜூலி தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,780
மஜூலி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 63,020
மஜூலி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,530
மஜூலி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,336
மஜூலி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 63,020
மஜூலி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,740
மஜூலி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மஜூலி : வெள்ளி வீதம்

24 மே 2024
90,540.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 மே 2024 90,540 -2,640.00
22 மே 2024 93,180 -1,750.00
21 மே 2024 94,930 -780.00
20 மே 2024 95,710 +4,350.00
19 மே 2024 91,360 +10.00
18 மே 2024 91,350 +10.00
17 மே 2024 91,340 +3,830.00
16 மே 2024 87,510 +380.00
15 மே 2024 87,130 +1,540.00
14 மே 2024 85,590 +560.00
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 95,710
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,140
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 86,637
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,280
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (23 மே) 90,540
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,200
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,830
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,933
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,830
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,990
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,840
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,340
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,697
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,340
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,300
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,480
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,210
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,087
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,480
மஜூலி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,330
மஜூலி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை