பொட்டாட், குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பொட்டாட் : தங்க வீதம்

08 ஆகஸ்ட் 2022
52,130
+240.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 ஆகஸ்ட் 2022 51,890 +0.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 51,890 +10.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 51,880 -320.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 52,200 -520.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 52,720 +1,110.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 51,610 +100.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 51,510 -50.00
31 ஜூலை 2022 51,560 -1,320.00
30 ஜூலை 2022 52,880 +310.00
29 ஜூலை 2022 52,570 +590.00
பொட்டாட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,720
பொட்டாட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,510
பொட்டாட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,957
பொட்டாட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,510
பொட்டாட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (07 ஆகஸ்ட்) 51,890
பொட்டாட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,410
பொட்டாட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,560
பொட்டாட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,053
பொட்டாட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,770
பொட்டாட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,560
பொட்டாட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 52,980
பொட்டாட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,440
பொட்டாட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,144
பொட்டாட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,110
பொட்டாட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 51,980
பொட்டாட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 53,040
பொட்டாட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,110
பொட்டாட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 51,977
பொட்டாட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,530
பொட்டாட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,180
பொட்டாட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பொட்டாட் : வெள்ளி வீதம்

08 ஆகஸ்ட் 2022
58,680.00
+1,120.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 ஆகஸ்ட் 2022 57,560 +10.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 57,550 +0.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 57,550 -620.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 58,170 +370.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 57,800 +150.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 57,650 -760.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 58,410 +630.00
31 ஜூலை 2022 57,780 -1,600.00
30 ஜூலை 2022 59,380 +330.00
29 ஜூலை 2022 59,050 +2,850.00
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 58,410
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,550
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 57,813
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,410
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (07 ஆகஸ்ட்) 57,560
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,940
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,750
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,083
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,770
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,780
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,880
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,520
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,555
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,640
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,520
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,500
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,210
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 62,990
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,500
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,410
பொட்டாட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை