பொட்டாட், குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பொட்டாட் : தங்க வீதம்

23 பிப்ரவரி 2024
62,490
+410.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 பிப்ரவரி 2024 62,080 -160.00
21 பிப்ரவரி 2024 62,240 +0.00
20 பிப்ரவரி 2024 62,240 +130.00
19 பிப்ரவரி 2024 62,110 +190.00
18 பிப்ரவரி 2024 61,920 +0.00
17 பிப்ரவரி 2024 61,920 +10.00
16 பிப்ரவரி 2024 61,910 +210.00
15 பிப்ரவரி 2024 61,700 +220.00
14 பிப்ரவரி 2024 61,480 -80.00
13 பிப்ரவரி 2024 61,560 -590.00
பொட்டாட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,970
பொட்டாட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,480
பொட்டாட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,234
பொட்டாட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,970
பொட்டாட் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (22 பிப்ரவரி) 62,080
பொட்டாட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,480
பொட்டாட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,690
பொட்டாட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,464
பொட்டாட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,480
பொட்டாட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,750
பொட்டாட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,780
பொட்டாட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,150
பொட்டாட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,593
பொட்டாட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,350
பொட்டாட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,340
பொட்டாட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,950
பொட்டாட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,850
பொட்டாட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,054
பொட்டாட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,950
பொட்டாட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,620
பொட்டாட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பொட்டாட் : வெள்ளி வீதம்

23 பிப்ரவரி 2024
70,810.00
+280.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 பிப்ரவரி 2024 70,530 -450.00
21 பிப்ரவரி 2024 70,980 -560.00
20 பிப்ரவரி 2024 71,540 -30.00
19 பிப்ரவரி 2024 71,570 -800.00
18 பிப்ரவரி 2024 72,370 +0.00
17 பிப்ரவரி 2024 72,370 +10.00
16 பிப்ரவரி 2024 72,360 +980.00
15 பிப்ரவரி 2024 71,380 +1,030.00
14 பிப்ரவரி 2024 70,350 +480.00
13 பிப்ரவரி 2024 69,870 -1,430.00
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,420
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,870
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,250
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,420
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (22 பிப்ரவரி) 70,530
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,440
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,960
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,253
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,440
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,440
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,790
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 71,430
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,642
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,780
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 74,400
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,370
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,190
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,774
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,480
பொட்டாட் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,370
பொட்டாட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை