விசாகப்பட்டினம், ஆந்திரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

விசாகப்பட்டினம் : தங்க வீதம்

இன்று 23 அக்டோபர் 2021
48,590
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 அக்டோபர் 2021 48,590 -100.00
21 அக்டோபர் 2021 48,690 +230.00
20 அக்டோபர் 2021 48,460 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,470 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,390 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,110 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,110 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,110 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,110 +730.00
13 அக்டோபர் 2021 48,380 +150.00
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,110
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,440
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,264
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,480
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (22 அக்டோபர்) 48,590
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,710
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,730
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,785
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,300
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,730
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,490
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 47,030
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,363
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,490
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,340
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,610
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 48,010
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,931
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 48,010
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,490
விசாகப்பட்டினம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

விசாகப்பட்டினம் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 23 அக்டோபர் 2021
66,640.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 அக்டோபர் 2021 66,640 -610.00
21 அக்டோபர் 2021 67,250 +1,190.00
20 அக்டோபர் 2021 66,060 +1,210.00
19 அக்டோபர் 2021 64,850 +0.00
18 அக்டோபர் 2021 64,850 +390.00
17 அக்டோபர் 2021 64,460 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,460 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,460 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,460 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 63,130 -160.00
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,250
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,110
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,570
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,110
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (22 அக்டோபர்) 66,640
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,930
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,850
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,832
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,490
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,850
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,910
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,270
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,602
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,910
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,600
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,940
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,710
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,094
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,840
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,910
விசாகப்பட்டினம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை