விசாகப்பட்டினம், ஆந்திரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

விசாகப்பட்டினம் : தங்க வீதம்

29 நவம்பர் 2022
52,400
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2022 52,400 -400.00
27 நவம்பர் 2022 52,800 +10.00
26 நவம்பர் 2022 52,790 +0.00
25 நவம்பர் 2022 52,790 -140.00
24 நவம்பர் 2022 52,930 +220.00
23 நவம்பர் 2022 52,710 +190.00
22 நவம்பர் 2022 52,520 -10.00
21 நவம்பர் 2022 52,530 -350.00
20 நவம்பர் 2022 52,880 +10.00
19 நவம்பர் 2022 52,870 +0.00
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,270
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,310
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,196
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,670
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 52,400
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 52,050
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,220
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,869
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,240
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 50,460
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,800
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,360
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,083
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,190
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,240
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,730
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 50,870
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,842
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,530
விசாகப்பட்டினம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 50,880
விசாகப்பட்டினம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

விசாகப்பட்டினம் : வெள்ளி வீதம்

29 நவம்பர் 2022
61,100.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2022 61,100 -950.00
27 நவம்பர் 2022 62,050 +10.00
26 நவம்பர் 2022 62,040 +0.00
25 நவம்பர் 2022 62,040 -230.00
24 நவம்பர் 2022 62,270 +350.00
23 நவம்பர் 2022 61,920 +690.00
22 நவம்பர் 2022 61,230 +290.00
21 நவம்பர் 2022 60,940 -250.00
20 நவம்பர் 2022 61,190 +0.00
19 நவம்பர் 2022 61,190 +10.00
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,730
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,520
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,299
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,060
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 61,100
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,890
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 55,360
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 58,132
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,890
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 57,840
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 58,000
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,440
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,515
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,440
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,880
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,530
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 54,110
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 57,022
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,430
விசாகப்பட்டினம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 54,110
விசாகப்பட்டினம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை