ஷோபியன், ஜம்மு-காஷ்மீர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஷோபியன் : தங்க வீதம்

16 ஜூலை 2024
73,780
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜூலை 2024 73,780 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,570 +0.00
13 ஜூலை 2024 73,570 +10.00
12 ஜூலை 2024 73,560 -20.00
11 ஜூலை 2024 73,580 +620.00
10 ஜூலை 2024 72,960 +270.00
09 ஜூலை 2024 72,690 +100.00
08 ஜூலை 2024 72,590 -690.00
07 ஜூலை 2024 73,280 +0.00
06 ஜூலை 2024 73,280 +10.00
ஷோபியன் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 73,780
ஷோபியன் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,780
ஷோபியன் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 72,993
ஷோபியன் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,850
ஷோபியன் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (15 ஜூலை) 73,780
ஷோபியன் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,180
ஷோபியன் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,240
ஷோபியன் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,862
ஷோபியன் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,880
ஷோபியன் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,780
ஷோபியன் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,720
ஷோபியன் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,890
ஷோபியன் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,422
ஷோபியன் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,890
ஷோபியன் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,880
ஷோபியன் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,120
ஷோபியன் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,370
ஷோபியன் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,430
ஷோபியன் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,370
ஷோபியன் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,660
ஷோபியன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஷோபியன் : வெள்ளி வீதம்

16 ஜூலை 2024
92,800.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜூலை 2024 92,800 -470.00
14 ஜூலை 2024 93,270 +10.00
13 ஜூலை 2024 93,260 +10.00
12 ஜூலை 2024 93,250 -1,040.00
11 ஜூலை 2024 94,290 +1,170.00
10 ஜூலை 2024 93,120 +60.00
09 ஜூலை 2024 93,060 +340.00
08 ஜூலை 2024 92,720 -950.00
07 ஜூலை 2024 93,670 +0.00
06 ஜூலை 2024 93,670 +10.00
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,290
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,740
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,704
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,740
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (15 ஜூலை) 92,800
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,140
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,330
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,708
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,920
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,590
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,460
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,110
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,356
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,250
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,910
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,160
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,800
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,900
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,800
ஷோபியன் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,960
ஷோபியன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை