மகாராஷ்டிரா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

மகாராஷ்டிரா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அஹ்மத்நகர் 27 மே 2024 71,900
அகோலா 27 மே 2024 71,900
அமராவதி 27 மே 2024 71,900
அவுரங்காபாத் 27 மே 2024 71,900
பண்டாரா 27 மே 2024 71,900
ஏலம் 27 மே 2024 71,900
புல்தானா 27 மே 2024 71,900
சந்திரபூர் 27 மே 2024 71,900
துலே 27 மே 2024 71,900
கட்சிரோலி 27 மே 2024 71,900
கோண்டியா 27 மே 2024 71,900
கிரேட்டர் மும்பை 27 மே 2024 71,900
ஹிங்கோலி 27 மே 2024 71,900
ஜல்கான் 27 மே 2024 71,900
ஜல்னா 27 மே 2024 71,900
கோலாப்பூர் 27 மே 2024 71,900
லாதூர் 27 மே 2024 71,900
மும்பை 27 மே 2024 71,900
நாக்பூர் 27 மே 2024 71,900
நந்தே 27 மே 2024 71,900
நந்தூர்பார் 27 மே 2024 71,900
நாசிக் 27 மே 2024 71,900
உஸ்மானாபாத் 27 மே 2024 71,900
பால்கர் 27 மே 2024 71,900
பர்பானி 27 மே 2024 71,900
புனே 27 மே 2024 71,900
ராய்கர் 27 மே 2024 71,900
ரத்னகிரி 27 மே 2024 71,900
சங்லி 27 மே 2024 71,900
சதாரா 27 மே 2024 71,900
சிந்துதுர்க் 27 மே 2024 71,900
சோலாப்பூர் 27 மே 2024 71,900
தானே 27 மே 2024 71,900
வர்தா 27 மே 2024 71,900
வாஷிம் 27 மே 2024 71,900
யவத்மல் 27 மே 2024 71,900

மகாராஷ்டிரா : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அஹ்மத்நகர் 27 மே 2024 92,020
அகோலா 27 மே 2024 92,020
அமராவதி 27 மே 2024 92,020
அவுரங்காபாத் 27 மே 2024 92,020
பண்டாரா 27 மே 2024 92,020
ஏலம் 27 மே 2024 92,020
புல்தானா 27 மே 2024 92,020
சந்திரபூர் 27 மே 2024 92,020
துலே 27 மே 2024 92,020
கட்சிரோலி 27 மே 2024 92,020
கோண்டியா 27 மே 2024 92,020
கிரேட்டர் மும்பை 27 மே 2024 92,020
ஹிங்கோலி 27 மே 2024 92,020
ஜல்கான் 27 மே 2024 92,020
ஜல்னா 27 மே 2024 92,020
கோலாப்பூர் 27 மே 2024 92,020
லாதூர் 27 மே 2024 92,020
மும்பை 27 மே 2024 92,020
நாக்பூர் 27 மே 2024 92,020
நந்தே 27 மே 2024 92,020
நந்தூர்பார் 27 மே 2024 92,020
நாசிக் 27 மே 2024 92,020
உஸ்மானாபாத் 27 மே 2024 92,020
பால்கர் 27 மே 2024 92,020
பர்பானி 27 மே 2024 92,020
புனே 27 மே 2024 92,020
ராய்கர் 27 மே 2024 92,020
ரத்னகிரி 27 மே 2024 92,020
சங்லி 27 மே 2024 92,020
சதாரா 27 மே 2024 92,020
சிந்துதுர்க் 27 மே 2024 92,020
சோலாப்பூர் 27 மே 2024 92,020
தானே 27 மே 2024 92,020
வர்தா 27 மே 2024 92,020
வாஷிம் 27 மே 2024 92,020
யவத்மல் 27 மே 2024 92,020