மகாராஷ்டிரா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

மகாராஷ்டிரா : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அஹ்மத்நகர் 07 ஜூன் 2023 59,950
அகோலா 07 ஜூன் 2023 59,950
அமராவதி 07 ஜூன் 2023 59,950
அவுரங்காபாத் 07 ஜூன் 2023 59,950
பண்டாரா 07 ஜூன் 2023 59,950
ஏலம் 07 ஜூன் 2023 59,950
புல்தானா 07 ஜூன் 2023 59,950
சந்திரபூர் 07 ஜூன் 2023 59,950
துலே 07 ஜூன் 2023 59,950
கட்சிரோலி 07 ஜூன் 2023 59,950
கோண்டியா 07 ஜூன் 2023 59,950
கிரேட்டர் மும்பை 07 ஜூன் 2023 59,950
ஹிங்கோலி 07 ஜூன் 2023 59,950
ஜல்கான் 07 ஜூன் 2023 59,950
ஜல்னா 07 ஜூன் 2023 59,950
கோலாப்பூர் 07 ஜூன் 2023 59,950
லாதூர் 07 ஜூன் 2023 59,950
மும்பை 07 ஜூன் 2023 59,950
நாக்பூர் 07 ஜூன் 2023 59,950
நந்தே 07 ஜூன் 2023 59,950
நந்தூர்பார் 07 ஜூன் 2023 59,950
நாசிக் 07 ஜூன் 2023 59,950
உஸ்மானாபாத் 07 ஜூன் 2023 59,950
பால்கர் 07 ஜூன் 2023 59,950
பர்பானி 07 ஜூன் 2023 59,950
புனே 07 ஜூன் 2023 59,950
ராய்கர் 07 ஜூன் 2023 59,950
ரத்னகிரி 07 ஜூன் 2023 59,950
சங்லி 07 ஜூன் 2023 59,950
சதாரா 07 ஜூன் 2023 59,950
சிந்துதுர்க் 07 ஜூன் 2023 59,950
சோலாப்பூர் 07 ஜூன் 2023 59,950
தானே 07 ஜூன் 2023 59,950
வர்தா 07 ஜூன் 2023 59,950
வாஷிம் 07 ஜூன் 2023 59,950
யவத்மல் 07 ஜூன் 2023 59,950

மகாராஷ்டிரா : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அஹ்மத்நகர் 07 ஜூன் 2023 72,030
அகோலா 07 ஜூன் 2023 72,030
அமராவதி 07 ஜூன் 2023 72,030
அவுரங்காபாத் 07 ஜூன் 2023 72,030
பண்டாரா 07 ஜூன் 2023 72,030
ஏலம் 07 ஜூன் 2023 72,030
புல்தானா 07 ஜூன் 2023 72,030
சந்திரபூர் 07 ஜூன் 2023 72,030
துலே 07 ஜூன் 2023 72,030
கட்சிரோலி 07 ஜூன் 2023 72,030
கோண்டியா 07 ஜூன் 2023 72,030
கிரேட்டர் மும்பை 07 ஜூன் 2023 72,030
ஹிங்கோலி 07 ஜூன் 2023 72,030
ஜல்கான் 07 ஜூன் 2023 72,030
ஜல்னா 07 ஜூன் 2023 72,030
கோலாப்பூர் 07 ஜூன் 2023 72,030
லாதூர் 07 ஜூன் 2023 72,030
மும்பை 07 ஜூன் 2023 72,030
நாக்பூர் 07 ஜூன் 2023 72,030
நந்தே 07 ஜூன் 2023 72,030
நந்தூர்பார் 07 ஜூன் 2023 72,030
நாசிக் 07 ஜூன் 2023 72,030
உஸ்மானாபாத் 07 ஜூன் 2023 72,030
பால்கர் 07 ஜூன் 2023 72,030
பர்பானி 07 ஜூன் 2023 72,030
புனே 07 ஜூன் 2023 72,030
ராய்கர் 07 ஜூன் 2023 72,030
ரத்னகிரி 07 ஜூன் 2023 72,030
சங்லி 07 ஜூன் 2023 72,030
சதாரா 07 ஜூன் 2023 72,030
சிந்துதுர்க் 07 ஜூன் 2023 72,030
சோலாப்பூர் 07 ஜூன் 2023 72,030
தானே 07 ஜூன் 2023 72,030
வர்தா 07 ஜூன் 2023 72,030
வாஷிம் 07 ஜூன் 2023 72,030
யவத்மல் 07 ஜூன் 2023 72,030