பருச், குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பருச் : தங்க வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
57,530
-300.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 57,830 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,900 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,180 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,070 +0.00
30 ஜனவரி 2023 57,070 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,270 +0.00
28 ஜனவரி 2023 57,270 +130.00
27 ஜனவரி 2023 57,140 -130.00
26 ஜனவரி 2023 57,270 +10.00
25 ஜனவரி 2023 57,260 +50.00
பருச் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,900
பருச் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 57,830
பருச் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,865
பருச் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,900
பருச் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 57,830
பருச் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,270
பருச் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,120
பருச் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,493
பருச் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,120
பருச் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,180
பருச் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,140
பருச் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,490
பருச் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,458
பருச் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,880
பருச் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,110
பருச் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,250
பருச் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,300
பருச் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,221
பருச் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,650
பருச் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,910
பருச் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பருச் : வெள்ளி வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
70,040.00
-460.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 70,500 +440.00
01 பிப்ரவரி 2023 70,060 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 69,020 +240.00
30 ஜனவரி 2023 68,780 +0.00
30 ஜனவரி 2023 68,780 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,510 +10.00
28 ஜனவரி 2023 68,500 +0.00
27 ஜனவரி 2023 68,500 -410.00
26 ஜனவரி 2023 68,910 +10.00
25 ஜனவரி 2023 68,900 +190.00
பருச் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,500
பருச் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 70,060
பருச் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,280
பருச் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,060
பருச் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 70,500
பருச் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,960
பருச் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,080
பருச் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,955
பருச் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,400
பருச் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,020
பருச் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,790
பருச் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,070
பருச் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,954
பருச் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,250
பருச் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,390
பருச் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,350
பருச் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,510
பருச் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,399
பருச் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,040
பருச் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,350
பருச் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை