லோஹர்டாகா, ஜார்க்கண்ட் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

லோஹர்டாகா : தங்க வீதம்

07 டிசம்பர் 2023
62,330
-20.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 டிசம்பர் 2023 62,350 +190.00
05 டிசம்பர் 2023 62,160 -180.00
04 டிசம்பர் 2023 62,340 -960.00
03 டிசம்பர் 2023 63,300 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 63,290 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 63,290 +730.00
30 நவம்பர் 2023 62,560 -320.00
29 நவம்பர் 2023 62,880 +340.00
28 நவம்பர் 2023 62,540 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,590 +10.00
லோஹர்டாகா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,300
லோஹர்டாகா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 62,160
லோஹர்டாகா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,788
லோஹர்டாகா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,290
லோஹர்டாகா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (06 டிசம்பர்) 62,350
லோஹர்டாகா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,880
லோஹர்டாகா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,780
லோஹர்டாகா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,988
லோஹர்டாகா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,880
லோஹர்டாகா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,560
லோஹர்டாகா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,350
லோஹர்டாகா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,560
லோஹர்டாகா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,213
லோஹர்டாகா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,520
லோஹர்டாகா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,000
லோஹர்டாகா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,560
லோஹர்டாகா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,310
லோஹர்டாகா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,925
லோஹர்டாகா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,500
லோஹர்டாகா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,510
லோஹர்டாகா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

லோஹர்டாகா : வெள்ளி வீதம்

07 டிசம்பர் 2023
74,390.00
-150.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 டிசம்பர் 2023 74,540 -600.00
05 டிசம்பர் 2023 75,140 -760.00
04 டிசம்பர் 2023 75,900 -1,810.00
03 டிசம்பர் 2023 77,710 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 77,700 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 77,700 +420.00
30 நவம்பர் 2023 77,280 +1,140.00
29 நவம்பர் 2023 76,140 +670.00
28 நவம்பர் 2023 75,470 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,180 +10.00
லோஹர்டாகா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,710
லோஹர்டாகா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 74,540
லோஹர்டாகா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 76,448
லோஹர்டாகா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,700
லோஹர்டாகா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (06 டிசம்பர்) 74,540
லோஹர்டாகா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,280
லோஹர்டாகா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,120
லோஹர்டாகா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,696
லோஹர்டாகா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,410
லோஹர்டாகா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,280
லோஹர்டாகா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 72,960
லோஹர்டாகா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,740
லோஹர்டாகா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,612
லோஹர்டாகா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,800
லோஹர்டாகா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,760
லோஹர்டாகா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,850
லோஹர்டாகா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,790
லோஹர்டாகா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,194
லோஹர்டாகா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,840
லோஹர்டாகா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,790
லோஹர்டாகா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை