தமன் மற்றும் டியு : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

தமன் மற்றும் டியு : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
தமன் 24 மார்ச் 2023 60,150
டியு 24 மார்ச் 2023 60,150

தமன் மற்றும் டியு : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
தமன் 24 மார்ச் 2023 71,370
டியு 24 மார்ச் 2023 71,370