தமன் மற்றும் டியு : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

தமன் மற்றும் டியு : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
தமன் 19 ஜூலை 2024 73,570
டியு 19 ஜூலை 2024 73,570

தமன் மற்றும் டியு : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
தமன் 19 ஜூலை 2024 89,800
டியு 19 ஜூலை 2024 89,800