ஜல்பைகுரி, மேற்கு வங்கம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜல்பைகுரி : தங்க வீதம்

08 ஆகஸ்ட் 2022
52,000
+250.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 ஆகஸ்ட் 2022 51,750 +0.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 51,750 +0.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 51,750 -310.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 52,060 -520.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 52,580 +1,110.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 51,470 +90.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 51,380 -50.00
31 ஜூலை 2022 51,430 -1,310.00
30 ஜூலை 2022 52,740 +300.00
29 ஜூலை 2022 52,440 +600.00
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,580
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,380
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,820
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,380
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (07 ஆகஸ்ட்) 51,750
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,280
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,430
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 51,919
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,630
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,430
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 52,840
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,310
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,008
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 51,980
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 51,850
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 52,900
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 50,980
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 51,843
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,400
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,040
ஜல்பைகுரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜல்பைகுரி : வெள்ளி வீதம்

08 ஆகஸ்ட் 2022
58,560.00
+1,150.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 ஆகஸ்ட் 2022 57,410 +10.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 57,400 +0.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 57,400 -610.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 58,010 +360.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 57,650 +160.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 57,490 -770.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 58,260 +630.00
31 ஜூலை 2022 57,630 -1,590.00
30 ஜூலை 2022 59,220 +330.00
29 ஜூலை 2022 58,890 +2,830.00
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 58,260
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,400
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 57,660
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,260
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (07 ஆகஸ்ட்) 57,410
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,780
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,610
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 57,934
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,620
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,630
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,720
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,370
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,396
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,480
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,370
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,330
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,050
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 62,829
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,330
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,250
ஜல்பைகுரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை