ஜல்பைகுரி, மேற்கு வங்கம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜல்பைகுரி : தங்க வீதம்

02 மார்ச் 2024
63,590
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 மார்ச் 2024 63,590 +1,070.00
29 பிப்ரவரி 2024 62,520 +320.00
28 பிப்ரவரி 2024 62,200 -90.00
27 பிப்ரவரி 2024 62,290 +160.00
26 பிப்ரவரி 2024 62,130 -160.00
25 பிப்ரவரி 2024 62,290 +10.00
24 பிப்ரவரி 2024 62,280 +0.00
23 பிப்ரவரி 2024 62,280 +360.00
22 பிப்ரவரி 2024 61,920 -160.00
21 பிப்ரவரி 2024 62,080 +10.00
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 63,590
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,590
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 63,590
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,590
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (01 மார்ச்) 63,590
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,800
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,310
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,122
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,800
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,520
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,310
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,520
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,298
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,310
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,580
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,610
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 60,990
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,427
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,190
ஜல்பைகுரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,170
ஜல்பைகுரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜல்பைகுரி : வெள்ளி வீதம்

02 மார்ச் 2024
72,100.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 மார்ச் 2024 72,100 +1,010.00
29 பிப்ரவரி 2024 71,090 +2,120.00
28 பிப்ரவரி 2024 68,970 -360.00
27 பிப்ரவரி 2024 69,330 -250.00
26 பிப்ரவரி 2024 69,580 -1,000.00
25 பிப்ரவரி 2024 70,580 +0.00
24 பிப்ரவரி 2024 70,580 +10.00
23 பிப்ரவரி 2024 70,570 +220.00
22 பிப்ரவரி 2024 70,350 -440.00
21 பிப்ரவரி 2024 70,790 -560.00
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,100
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,100
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 72,100
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,100
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (01 மார்ச்) 72,100
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,230
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 68,970
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,830
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,230
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,090
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,250
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,770
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,061
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,250
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,240
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,590
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 71,240
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,445
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,570
ஜல்பைகுரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 74,210
ஜல்பைகுரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை