நரேலா : தங்கம் & வெள்ளி விலை, நரேலா தங்க விகிதங்கள், நரேலா வெள்ளி விகிதங்கள்

நரேலா, டெல்லி : தங்கம் & வெள்ளி விலை

நரேலா : தங்க வீதம்

இன்று 25 ஜனவரி 2022
49,300
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2022 49,300 -130.00
23 ஜனவரி 2022 49,430 +0.00
22 ஜனவரி 2022 49,430 +0.00
21 ஜனவரி 2022 49,430 +0.00
20 ஜனவரி 2022 49,430 +460.00
19 ஜனவரி 2022 48,970 +10.00
18 ஜனவரி 2022 48,960 +140.00
17 ஜனவரி 2022 48,820 +50.00
16 ஜனவரி 2022 48,770 +0.00
15 ஜனவரி 2022 48,770 +0.00
நரேலா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,430
நரேலா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,480
நரேலா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 48,911
நரேலா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 48,930
நரேலா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) 49,300
நரேலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,700
நரேலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,430
நரேலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,083
நரேலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,640
நரேலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 48,930
நரேலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,390
நரேலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,020
நரேலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,275
நரேலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,670
நரேலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,620
நரேலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,250
நரேலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,290
நரேலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,330
நரேலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,330
நரேலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,000
நரேலா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

நரேலா : வெள்ளி வீதம்

இன்று 25 ஜனவரி 2022
66,210.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2022 66,210 -590.00
23 ஜனவரி 2022 66,800 +0.00
22 ஜனவரி 2022 66,800 +0.00
21 ஜனவரி 2022 66,800 +1,000.00
20 ஜனவரி 2022 65,800 +1,410.00
19 ஜனவரி 2022 64,390 +1,150.00
18 ஜனவரி 2022 63,240 +300.00
17 ஜனவரி 2022 62,940 -330.00
16 ஜனவரி 2022 63,270 +0.00
15 ஜனவரி 2022 63,270 +0.00
நரேலா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 66,800
நரேலா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,740
நரேலா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 63,702
நரேலா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,510
நரேலா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) 66,210
நரேலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,870
நரேலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,520
நரேலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,981
நரேலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 62,990
நரேலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,510
நரேலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,600
நரேலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 62,980
நரேலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,098
நரேலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 65,940
நரேலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,980
நரேலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,580
நரேலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 60,910
நரேலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,308
நரேலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 60,910
நரேலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,340
நரேலா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை