நரேலா, டெல்லி : தங்கம் & வெள்ளி விலை

நரேலா : தங்க வீதம்

23 ஜூலை 2024
72,360
-480.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 ஜூலை 2024 72,840 -250.00
21 ஜூலை 2024 73,090 +10.00
20 ஜூலை 2024 73,080 +0.00
19 ஜூலை 2024 73,080 -1,160.00
18 ஜூலை 2024 74,240 +70.00
17 ஜூலை 2024 74,170 -160.00
16 ஜூலை 2024 74,330 +800.00
15 ஜூலை 2024 73,530 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,320 +10.00
13 ஜூலை 2024 73,310 +0.00
நரேலா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 74,330
நரேலா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,530
நரேலா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 72,998
நரேலா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,600
நரேலா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (22 ஜூலை) 72,840
நரேலா தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 72,930
நரேலா தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 70,990
நரேலா தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,615
நரேலா தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,630
நரேலா தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,540
நரேலா தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,460
நரேலா தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,650
நரேலா தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,172
நரேலா தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,650
நரேலா தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,630
நரேலா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,870
நரேலா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,140
நரேலா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,185
நரேலா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,140
நரேலா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,420
நரேலா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

நரேலா : வெள்ளி வீதம்

23 ஜூலை 2024
88,220.00
-780.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 ஜூலை 2024 89,000 -540.00
21 ஜூலை 2024 89,540 +0.00
20 ஜூலை 2024 89,540 +10.00
19 ஜூலை 2024 89,530 -2,110.00
18 ஜூலை 2024 91,640 -170.00
17 ஜூலை 2024 91,810 -1,820.00
16 ஜூலை 2024 93,630 +1,150.00
15 ஜூலை 2024 92,480 -470.00
14 ஜூலை 2024 92,950 +10.00
13 ஜூலை 2024 92,940 +10.00
நரேலா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 93,960
நரேலா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,000
நரேலா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 91,839
நரேலா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,430
நரேலா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (22 ஜூலை) 89,000
நரேலா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 93,810
நரேலா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,030
நரேலா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,398
நரேலா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,600
நரேலா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,280
நரேலா வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,120
நரேலா வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,830
நரேலா வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,053
நரேலா வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 80,970
நரேலா வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,600
நரேலா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 83,870
நரேலா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,540
நரேலா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,619
நரேலா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,540
நரேலா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,680
நரேலா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை