குருக்ஷேத்ரா, ஹரியானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

குருக்ஷேத்ரா : தங்க வீதம்

05 டிசம்பர் 2022
53,810
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
04 டிசம்பர் 2022 53,810 +0.00
03 டிசம்பர் 2022 53,810 +0.00
02 டிசம்பர் 2022 53,810 +10.00
01 டிசம்பர் 2022 53,800 +970.00
30 நவம்பர் 2022 52,830 +290.00
29 நவம்பர் 2022 52,540 +240.00
28 நவம்பர் 2022 52,300 -400.00
27 நவம்பர் 2022 52,700 +10.00
26 நவம்பர் 2022 52,690 +0.00
25 நவம்பர் 2022 52,690 -140.00
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 53,810
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,800
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 53,808
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,800
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (04 டிசம்பர்) 53,810
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,170
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,220
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,138
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,570
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,830
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 51,950
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,120
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,775
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,150
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 50,370
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,710
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,270
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 49,992
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,100
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,150
குருக்ஷேத்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

குருக்ஷேத்ரா : வெள்ளி வீதம்

05 டிசம்பர் 2022
66,220.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
04 டிசம்பர் 2022 66,220 +10.00
03 டிசம்பர் 2022 66,210 +0.00
02 டிசம்பர் 2022 66,210 +1,060.00
01 டிசம்பர் 2022 65,150 +1,900.00
30 நவம்பர் 2022 63,250 +640.00
29 நவம்பர் 2022 62,610 +1,620.00
28 நவம்பர் 2022 60,990 -940.00
27 நவம்பர் 2022 61,930 +0.00
26 நவம்பர் 2022 61,930 +10.00
25 நவம்பர் 2022 61,920 -230.00
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 66,220
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,150
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 65,948
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,150
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (04 டிசம்பர்) 66,220
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,250
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,410
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,302
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,950
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,250
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,770
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 55,260
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 58,024
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,780
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 57,730
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,890
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,340
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,413
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,340
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,780
குருக்ஷேத்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை