குருக்ஷேத்ரா, ஹரியானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

குருக்ஷேத்ரா : தங்க வீதம்

இன்று 26 அக்டோபர் 2021
49,320
+420.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 அக்டோபர் 2021 48,900 +400.00
24 அக்டோபர் 2021 48,500 +0.00
23 அக்டோபர் 2021 48,500 +0.00
22 அக்டோபர் 2021 48,500 -100.00
21 அக்டோபர் 2021 48,600 +220.00
20 அக்டோபர் 2021 48,380 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,390 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,310 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,030 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,030 +0.00
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,030
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,360
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,234
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,400
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (25 அக்டோபர்) 48,900
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,630
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,640
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,698
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,210
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,640
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,400
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 46,950
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,277
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,400
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,260
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,520
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,920
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,843
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,920
குருக்ஷேத்ரா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,400
குருக்ஷேத்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

குருக்ஷேத்ரா : வெள்ளி வீதம்

இன்று 26 அக்டோபர் 2021
67,670.00
+490.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 அக்டோபர் 2021 67,180 +660.00
24 அக்டோபர் 2021 66,520 +0.00
23 அக்டோபர் 2021 66,520 +0.00
22 அக்டோபர் 2021 66,520 -610.00
21 அக்டோபர் 2021 67,130 +1,190.00
20 அக்டோபர் 2021 65,940 +1,210.00
19 அக்டோபர் 2021 64,730 -10.00
18 அக்டோபர் 2021 64,740 +400.00
17 அக்டோபர் 2021 64,340 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,340 +0.00
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,180
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,000
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,849
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,000
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (25 அக்டோபர்) 67,180
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,810
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,740
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,718
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,370
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,740
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,780
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,150
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,485
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,780
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,490
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,810
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,590
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 69,967
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,710
குருக்ஷேத்ரா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,780
குருக்ஷேத்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை