ஆலப்புழா, கேரளா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஆலப்புழா : தங்க வீதம்

05 டிசம்பர் 2023
62,710
+190.00
தேதி விலை மாற்றம்
04 டிசம்பர் 2023 62,520 -950.00
03 டிசம்பர் 2023 63,470 +0.00
02 டிசம்பர் 2023 63,470 +10.00
01 டிசம்பர் 2023 63,460 +730.00
30 நவம்பர் 2023 62,730 -330.00
29 நவம்பர் 2023 63,060 +350.00
28 நவம்பர் 2023 62,710 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,760 +0.00
26 நவம்பர் 2023 61,760 +10.00
25 நவம்பர் 2023 61,750 +0.00
ஆலப்புழா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,470
ஆலப்புழா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 62,520
ஆலப்புழா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,230
ஆலப்புழா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,460
ஆலப்புழா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (04 டிசம்பர்) 62,520
ஆலப்புழா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,060
ஆலப்புழா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,950
ஆலப்புழா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,158
ஆலப்புழா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 61,050
ஆலப்புழா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,730
ஆலப்புழா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,520
ஆலப்புழா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,720
ஆலப்புழா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,377
ஆலப்புழா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,680
ஆலப்புழா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,170
ஆலப்புழா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,730
ஆலப்புழா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,470
ஆலப்புழா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,088
ஆலப்புழா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,660
ஆலப்புழா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,670
ஆலப்புழா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஆலப்புழா : வெள்ளி வீதம்

05 டிசம்பர் 2023
75,930.00
-180.00
தேதி விலை மாற்றம்
04 டிசம்பர் 2023 76,110 -1,820.00
03 டிசம்பர் 2023 77,930 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 77,920 +10.00
01 டிசம்பர் 2023 77,910 +410.00
30 நவம்பர் 2023 77,500 +1,150.00
29 நவம்பர் 2023 76,350 +670.00
28 நவம்பர் 2023 75,680 +1,300.00
27 நவம்பர் 2023 74,380 +0.00
26 நவம்பர் 2023 74,380 +10.00
25 நவம்பர் 2023 74,370 +0.00
ஆலப்புழா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,930
ஆலப்புழா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 76,110
ஆலப்புழா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 77,468
ஆலப்புழா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,910
ஆலப்புழா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (04 டிசம்பர்) 76,110
ஆலப்புழா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,500
ஆலப்புழா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,310
ஆலப்புழா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,898
ஆலப்புழா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,600
ஆலப்புழா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,500
ஆலப்புழா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 73,170
ஆலப்புழா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,920
ஆலப்புழா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,809
ஆலப்புழா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,990
ஆலப்புழா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,960
ஆலப்புழா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 75,060
ஆலப்புழா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,980
ஆலப்புழா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,396
ஆலப்புழா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 75,050
ஆலப்புழா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,990
ஆலப்புழா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை