உடல்கூரி, அசாம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

உடல்கூரி : தங்க வீதம்

31 மார்ச் 2023
59,930
+680.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 மார்ச் 2023 59,250 +0.00
29 மார்ச் 2023 59,250 -290.00
28 மார்ச் 2023 59,540 +640.00
27 மார்ச் 2023 58,900 -720.00
26 மார்ச் 2023 59,620 +0.00
25 மார்ச் 2023 59,620 +10.00
24 மார்ச் 2023 59,610 -280.00
23 மார்ச் 2023 59,890 +840.00
22 மார்ச் 2023 59,050 +140.00
21 மார்ச் 2023 58,910 -840.00
உடல்கூரி தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,890
உடல்கூரி தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,080
உடல்கூரி தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,850
உடல்கூரி தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 56,010
உடல்கூரி தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (30 மார்ச்) 59,250
உடல்கூரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,950
உடல்கூரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,570
உடல்கூரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,537
உடல்கூரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,950
உடல்கூரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,970
உடல்கூரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,320
உடல்கூரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,160
உடல்கூரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,538
உடல்கூரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,160
உடல்கூரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,230
உடல்கூரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,190
உடல்கூரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,530
உடல்கூரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,500
உடல்கூரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,930
உடல்கூரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,150
உடல்கூரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

உடல்கூரி : வெள்ளி வீதம்

31 மார்ச் 2023
72,220.00
+1,240.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 மார்ச் 2023 70,980 +0.00
29 மார்ச் 2023 70,980 +160.00
28 மார்ச் 2023 70,820 +620.00
27 மார்ச் 2023 70,200 -400.00
26 மார்ச் 2023 70,600 +0.00
25 மார்ச் 2023 70,600 +10.00
24 மார்ச் 2023 70,590 +170.00
23 மார்ச் 2023 70,420 +970.00
22 மார்ச் 2023 69,450 +850.00
21 மார்ச் 2023 68,600 -370.00
உடல்கூரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 70,980
உடல்கூரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,980
உடல்கூரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,945
உடல்கூரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,590
உடல்கூரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (30 மார்ச்) 70,980
உடல்கூரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,550
உடல்கூரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,800
உடல்கூரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,505
உடல்கூரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,110
உடல்கூரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,700
உடல்கூரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 70,010
உடல்கூரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,130
உடல்கூரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 69,010
உடல்கூரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,450
உடல்கூரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,070
உடல்கூரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,840
உடல்கூரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,120
உடல்கூரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 68,008
உடல்கூரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,300
உடல்கூரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,440
உடல்கூரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை