நமக்கல், தமிழ்நாடு : தங்கம் & வெள்ளி விலை

நமக்கல் : தங்க வீதம்

27 மே 2024
72,100
+390.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 மே 2024 71,710 +10.00
25 மே 2024 71,700 +0.00
24 மே 2024 71,700 -230.00
23 மே 2024 71,930 -1,540.00
22 மே 2024 73,470 -960.00
21 மே 2024 74,430 -380.00
20 மே 2024 74,810 +650.00
19 மே 2024 74,160 +10.00
18 மே 2024 74,150 +10.00
17 மே 2024 74,140 +790.00
நமக்கல் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,810
நமக்கல் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,970
நமக்கல் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,528
நமக்கல் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,980
நமக்கல் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (26 மே) 71,710
நமக்கல் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,210
நமக்கல் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,460
நமக்கல் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,515
நமக்கல் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,460
நமக்கல் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,750
நமக்கல் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,230
நமக்கல் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,860
நமக்கல் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,092
நமக்கல் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,860
நமக்கல் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,830
நமக்கல் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 63,070
நமக்கல் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,570
நமக்கல் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,385
நமக்கல் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 63,070
நமக்கல் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,790
நமக்கல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

நமக்கல் : வெள்ளி வீதம்

27 மே 2024
92,350.00
+1,480.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 மே 2024 90,870 +10.00
25 மே 2024 90,860 +10.00
24 மே 2024 90,850 +240.00
23 மே 2024 90,610 -2,650.00
22 மே 2024 93,260 -1,750.00
21 மே 2024 95,010 -770.00
20 மே 2024 95,780 +4,350.00
19 மே 2024 91,430 +10.00
18 மே 2024 91,420 +10.00
17 மே 2024 91,410 +3,830.00
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 95,780
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,200
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 87,204
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,350
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (26 மே) 90,870
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,260
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,890
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,998
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,890
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 81,060
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,900
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,400
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,756
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,400
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,360
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,540
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,260
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,129
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,540
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,390
நமக்கல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை