நமக்கல், தமிழ்நாடு : தங்கம் & வெள்ளி விலை

நமக்கல் : தங்க வீதம்

இன்று 26 அக்டோபர் 2021
49,470
+410.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 அக்டோபர் 2021 49,060 +410.00
24 அக்டோபர் 2021 48,650 +0.00
23 அக்டோபர் 2021 48,650 +0.00
22 அக்டோபர் 2021 48,650 -100.00
21 அக்டோபர் 2021 48,750 +220.00
20 அக்டோபர் 2021 48,530 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,540 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,460 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,180 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,180 +0.00
நமக்கல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,180
நமக்கல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,500
நமக்கல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,383
நமக்கல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,540
நமக்கல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (25 அக்டோபர்) 49,060
நமக்கல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,780
நமக்கல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,790
நமக்கல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,847
நமக்கல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,360
நமக்கல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,790
நமக்கல் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,550
நமக்கல் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 47,090
நமக்கல் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,426
நமக்கல் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,550
நமக்கல் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,410
நமக்கல் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,670
நமக்கல் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 48,070
நமக்கல் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,993
நமக்கல் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 48,070
நமக்கல் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,550
நமக்கல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

நமக்கல் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 26 அக்டோபர் 2021
67,880.00
+500.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 அக்டோபர் 2021 67,380 +660.00
24 அக்டோபர் 2021 66,720 +0.00
23 அக்டோபர் 2021 66,720 +0.00
22 அக்டோபர் 2021 66,720 -610.00
21 அக்டோபர் 2021 67,330 +1,180.00
20 அக்டோபர் 2021 66,150 +1,220.00
19 அக்டோபர் 2021 64,930 -10.00
18 அக்டோபர் 2021 64,940 +400.00
17 அக்டோபர் 2021 64,540 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,540 +0.00
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,380
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,190
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,046
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,190
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (25 அக்டோபர்) 67,380
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 67,010
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,920
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,914
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,570
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,920
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 70,000
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,350
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,686
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 70,000
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,680
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 72,040
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,800
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,185
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,930
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 70,000
நமக்கல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை