நமக்கல், தமிழ்நாடு : தங்கம் & வெள்ளி விலை

நமக்கல் : தங்க வீதம்

09 டிசம்பர் 2022
54,180
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
08 டிசம்பர் 2022 54,180 +40.00
07 டிசம்பர் 2022 54,140 +280.00
06 டிசம்பர் 2022 53,860 +290.00
05 டிசம்பர் 2022 53,570 -410.00
04 டிசம்பர் 2022 53,980 +0.00
03 டிசம்பர் 2022 53,980 +0.00
02 டிசம்பர் 2022 53,980 +10.00
01 டிசம்பர் 2022 53,970 +980.00
30 நவம்பர் 2022 52,990 +280.00
29 நவம்பர் 2022 52,710 +240.00
நமக்கல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 54,180
நமக்கல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,570
நமக்கல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 53,958
நமக்கல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,970
நமக்கல் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (08 டிசம்பர்) 54,180
நமக்கல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,340
நமக்கல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,380
நமக்கல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,304
நமக்கல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,730
நமக்கல் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,990
நமக்கல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 52,120
நமக்கல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,280
நமக்கல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,936
நமக்கல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,310
நமக்கல் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 50,530
நமக்கல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,870
நமக்கல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,430
நமக்கல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,150
நமக்கல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,260
நமக்கல் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,300
நமக்கல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

நமக்கல் : வெள்ளி வீதம்

09 டிசம்பர் 2022
67,030.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
08 டிசம்பர் 2022 67,030 +760.00
07 டிசம்பர் 2022 66,270 +900.00
06 டிசம்பர் 2022 65,370 +190.00
05 டிசம்பர் 2022 65,180 -1,250.00
04 டிசம்பர் 2022 66,430 +10.00
03 டிசம்பர் 2022 66,420 +0.00
02 டிசம்பர் 2022 66,420 +1,070.00
01 டிசம்பர் 2022 65,350 +1,890.00
30 நவம்பர் 2022 63,460 +650.00
29 நவம்பர் 2022 62,810 +1,630.00
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 67,030
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,180
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 66,059
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,350
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (08 டிசம்பர்) 67,030
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,460
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,600
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,496
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,130
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,460
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,970
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 55,440
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 58,210
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,960
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 57,910
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 58,070
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,510
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,589
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,510
நமக்கல் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,960
நமக்கல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை