சித்தூர், ஆந்திரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சித்தூர் : தங்க வீதம்

23 மார்ச் 2023
59,500
+480.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மார்ச் 2023 59,020 +140.00
21 மார்ச் 2023 58,880 -840.00
20 மார்ச் 2023 59,720 +50.00
19 மார்ச் 2023 59,670 +10.00
18 மார்ச் 2023 59,660 +0.00
17 மார்ச் 2023 59,660 +1,420.00
16 மார்ச் 2023 58,240 -320.00
15 மார்ச் 2023 58,560 +880.00
14 மார்ச் 2023 57,680 -140.00
13 மார்ச் 2023 57,820 +1,490.00
சித்தூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,720
சித்தூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,050
சித்தூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,235
சித்தூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,980
சித்தூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (22 மார்ச்) 59,020
சித்தூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,920
சித்தூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,540
சித்தூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,508
சித்தூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,920
சித்தூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,950
சித்தூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,290
சித்தூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,130
சித்தூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,509
சித்தூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,130
சித்தூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,200
சித்தூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,160
சித்தூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,500
சித்தூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,472
சித்தூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,900
சித்தூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,130
சித்தூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சித்தூர் : வெள்ளி வீதம்

23 மார்ச் 2023
69,950.00
+540.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மார்ச் 2023 69,410 +850.00
21 மார்ச் 2023 68,560 -370.00
20 மார்ச் 2023 68,930 +160.00
19 மார்ச் 2023 68,770 +10.00
18 மார்ச் 2023 68,760 +0.00
17 மார்ச் 2023 68,760 +2,080.00
16 மார்ச் 2023 66,680 -760.00
15 மார்ச் 2023 67,440 +420.00
14 மார்ச் 2023 67,020 +340.00
13 மார்ச் 2023 66,680 +3,750.00
சித்தூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 69,410
சித்தூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,940
சித்தூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,564
சித்தூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,560
சித்தூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (22 மார்ச்) 69,410
சித்தூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,510
சித்தூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,770
சித்தூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,471
சித்தூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,080
சித்தூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,670
சித்தூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,970
சித்தூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,100
சித்தூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,974
சித்தூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,410
சித்தூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,040
சித்தூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,810
சித்தூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,090
சித்தூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,973
சித்தூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,270
சித்தூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,410
சித்தூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை