இல்லை, மணிப்பூர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

இல்லை : தங்க வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
57,790
-210.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 58,000 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 58,070 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,350 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,240 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,440 +10.00
28 ஜனவரி 2023 57,430 +120.00
27 ஜனவரி 2023 57,310 -130.00
26 ஜனவரி 2023 57,440 +10.00
25 ஜனவரி 2023 57,430 +50.00
24 ஜனவரி 2023 57,380 +70.00
இல்லை தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 58,070
இல்லை தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 58,000
இல்லை தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 58,035
இல்லை தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 58,070
இல்லை தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 58,000
இல்லை தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,440
இல்லை தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,280
இல்லை தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,639
இல்லை தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,280
இல்லை தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,350
இல்லை தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,300
இல்லை தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,640
இல்லை தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,615
இல்லை தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 54,040
இல்லை தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,270
இல்லை தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,410
இல்லை தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,450
இல்லை தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,374
இல்லை தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,800
இல்லை தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 53,060
இல்லை - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

இல்லை : வெள்ளி வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
70,390.00
-310.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 70,700 +440.00
01 பிப்ரவரி 2023 70,260 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 69,220 +240.00
30 ஜனவரி 2023 68,980 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,710 +10.00
28 ஜனவரி 2023 68,700 +0.00
27 ஜனவரி 2023 68,700 -410.00
26 ஜனவரி 2023 69,110 +10.00
25 ஜனவரி 2023 69,100 +190.00
24 ஜனவரி 2023 68,910 +490.00
இல்லை வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,700
இல்லை வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 70,260
இல்லை வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,480
இல்லை வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,260
இல்லை வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 70,700
இல்லை வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 70,160
இல்லை வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,280
இல்லை வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 69,161
இல்லை வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,600
இல்லை வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,220
இல்லை வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,990
இல்லை வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,260
இல்லை வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 68,152
இல்லை வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,440
இல்லை வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,590
இல்லை வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,540
இல்லை வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,680
இல்லை வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,577
இல்லை வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,210
இல்லை வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,540
இல்லை - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை