பரன், ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பரன் : தங்க வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
59,100
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 59,100 +120.00
21 செப்டம்பர் 2023 58,980 -560.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,540 +160.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,380 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,380 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,140 +10.00
16 செப்டம்பர் 2023 59,130 +0.00
15 செப்டம்பர் 2023 59,130 +430.00
14 செப்டம்பர் 2023 58,700 -10.00
13 செப்டம்பர் 2023 58,710 -40.00
பரன் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,540
பரன் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,700
பரன் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,158
பரன் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,470
பரன் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 59,100
பரன் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,520
பரன் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,290
பரன் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,947
பரன் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,330
பரன் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,430
பரன் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,010
பரன் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,250
பரன் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,215
பரன் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,250
பரன் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,010
பரன் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,170
பரன் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,130
பரன் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,123
பரன் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,170
பரன் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,250
பரன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பரன் : வெள்ளி வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
73,190.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 73,190 +250.00
21 செப்டம்பர் 2023 72,940 -140.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,080 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,410 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,410 +430.00
17 செப்டம்பர் 2023 71,980 +0.00
16 செப்டம்பர் 2023 71,980 +10.00
15 செப்டம்பர் 2023 71,970 +1,260.00
14 செப்டம்பர் 2023 70,710 -500.00
13 செப்டம்பர் 2023 71,210 -480.00
பரன் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,820
பரன் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,710
பரன் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,495
பரன் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,810
பரன் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 73,190
பரன் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,390
பரன் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 69,880
பரன் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,054
பரன் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,040
பரன் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,390
பரன் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,400
பரன் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 69,910
பரன் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,601
பரன் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,910
பரன் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,480
பரன் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,960
பரன் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,280
பரன் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,435
பரன் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,690
பரன் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 69,900
பரன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை