டோங்க், ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

டோங்க் : தங்க வீதம்

01 டிசம்பர் 2022
52,830
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 நவம்பர் 2022 52,830 +280.00
29 நவம்பர் 2022 52,550 +240.00
28 நவம்பர் 2022 52,310 -400.00
27 நவம்பர் 2022 52,710 +10.00
26 நவம்பர் 2022 52,700 +0.00
25 நவம்பர் 2022 52,700 -140.00
24 நவம்பர் 2022 52,840 +220.00
23 நவம்பர் 2022 52,620 +190.00
22 நவம்பர் 2022 52,430 -10.00
21 நவம்பர் 2022 52,440 -350.00
டோங்க் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை
டோங்க் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை
டோங்க் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை
டோங்க் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை ()
டோங்க் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை ()
டோங்க் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,180
டோங்க் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,230
டோங்க் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,145
டோங்க் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,580
டோங்க் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,830
டோங்க் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 51,960
டோங்க் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,130
டோங்க் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,781
டோங்க் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,160
டோங்க் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 50,380
டோங்க் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,710
டோங்க் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,280
டோங்க் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 49,998
டோங்க் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,100
டோங்க் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,150
டோங்க் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

டோங்க் : வெள்ளி வீதம்

01 டிசம்பர் 2022
63,260.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 நவம்பர் 2022 63,260 +640.00
29 நவம்பர் 2022 62,620 +1,620.00
28 நவம்பர் 2022 61,000 -940.00
27 நவம்பர் 2022 61,940 +0.00
26 நவம்பர் 2022 61,940 +10.00
25 நவம்பர் 2022 61,930 -230.00
24 நவம்பர் 2022 62,160 +350.00
23 நவம்பர் 2022 61,810 +690.00
22 நவம்பர் 2022 61,120 +290.00
21 நவம்பர் 2022 60,830 -260.00
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை ()
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை ()
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,260
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,420
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,309
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,950
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,260
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,780
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 55,270
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 58,032
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,790
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 57,740
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,900
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,350
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,420
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,350
டோங்க் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,780
டோங்க் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை