நிக்கோபார், அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

நிக்கோபார் : தங்க வீதம்

இன்று 22 அக்டோபர் 2021
48,980
-100.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 அக்டோபர் 2021 49,080 +230.00
20 அக்டோபர் 2021 48,850 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,860 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,780 -730.00
17 அக்டோபர் 2021 49,510 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,510 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,510 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,510 +750.00
13 அக்டோபர் 2021 48,760 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,610 +10.00
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,510
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,820
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,635
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,860
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (21 அக்டோபர்) 49,080
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 49,100
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 47,100
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 48,164
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,680
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 47,100
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,880
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 47,410
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,748
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,880
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,730
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 50,010
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 48,390
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 49,319
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 48,390
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,880
நிக்கோபார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

நிக்கோபார் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 22 அக்டோபர் 2021
67,170.00
-610.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 அக்டோபர் 2021 67,780 +1,190.00
20 அக்டோபர் 2021 66,590 +1,220.00
19 அக்டோபர் 2021 65,370 +0.00
18 அக்டோபர் 2021 65,370 +400.00
17 அக்டோபர் 2021 64,970 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,970 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,970 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,970 +1,340.00
13 அக்டோபர் 2021 63,630 -160.00
12 அக்டோபர் 2021 63,790 -60.00
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,780
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,600
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,929
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,600
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (21 அக்டோபர்) 67,780
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 67,460
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 60,320
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 64,340
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 65,000
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 60,320
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 70,460
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,770
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 66,124
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 70,460
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 65,120
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 72,520
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 68,250
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,652
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 70,400
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 70,460
நிக்கோபார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை