நிக்கோபார், அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

நிக்கோபார் : தங்க வீதம்

21 ஏப்ரல் 2024
73,170
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
20 ஏப்ரல் 2024 73,170 +10.00
19 ஏப்ரல் 2024 73,160 +120.00
18 ஏப்ரல் 2024 73,040 +230.00
17 ஏப்ரல் 2024 72,810 -540.00
16 ஏப்ரல் 2024 73,350 +770.00
15 ஏப்ரல் 2024 72,580 +330.00
14 ஏப்ரல் 2024 72,250 +10.00
13 ஏப்ரல் 2024 72,240 +0.00
12 ஏப்ரல் 2024 72,240 +280.00
11 ஏப்ரல் 2024 71,960 +430.00
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,350
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,590
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,588
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,590
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (20 ஏப்ரல்) 73,170
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,360
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,980
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,217
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,980
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,960
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 63,190
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,690
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,505
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 63,190
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,910
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,700
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,900
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,682
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,700
நிக்கோபார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,970
நிக்கோபார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

நிக்கோபார் : வெள்ளி வீதம்

21 ஏப்ரல் 2024
84,170.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
20 ஏப்ரல் 2024 84,170 +10.00
19 ஏப்ரல் 2024 84,160 +220.00
18 ஏப்ரல் 2024 83,940 -160.00
17 ஏப்ரல் 2024 84,100 +0.00
16 ஏப்ரல் 2024 84,100 -320.00
15 ஏப்ரல் 2024 84,420 +780.00
14 ஏப்ரல் 2024 83,640 +0.00
13 ஏப்ரல் 2024 83,640 +10.00
12 ஏப்ரல் 2024 83,630 +170.00
11 ஏப்ரல் 2024 83,460 +270.00
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,420
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 76,040
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 82,298
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 76,040
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (20 ஏப்ரல்) 84,170
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 76,050
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,540
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,898
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,540
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,500
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,680
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,400
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,279
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,680
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,520
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,700
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 71,210
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,505
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,700
நிக்கோபார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,690
நிக்கோபார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை