கஜபதி, ஒடிசா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கஜபதி : தங்க வீதம்

05 டிசம்பர் 2023
62,610
+270.00
தேதி விலை மாற்றம்
04 டிசம்பர் 2023 62,340 -960.00
03 டிசம்பர் 2023 63,300 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 63,290 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 63,290 +730.00
30 நவம்பர் 2023 62,560 -320.00
29 நவம்பர் 2023 62,880 +340.00
28 நவம்பர் 2023 62,540 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,590 +10.00
26 நவம்பர் 2023 61,580 +0.00
25 நவம்பர் 2023 61,580 +10.00
கஜபதி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,300
கஜபதி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 62,340
கஜபதி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,055
கஜபதி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,290
கஜபதி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (04 டிசம்பர்) 62,340
கஜபதி தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,880
கஜபதி தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,780
கஜபதி தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,988
கஜபதி தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,880
கஜபதி தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,560
கஜபதி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,350
கஜபதி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,560
கஜபதி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,213
கஜபதி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,520
கஜபதி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,000
கஜபதி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,560
கஜபதி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,310
கஜபதி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,929
கஜபதி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,500
கஜபதி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,510
கஜபதி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கஜபதி : வெள்ளி வீதம்

05 டிசம்பர் 2023
75,860.00
-40.00
தேதி விலை மாற்றம்
04 டிசம்பர் 2023 75,900 -1,810.00
03 டிசம்பர் 2023 77,710 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 77,700 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 77,700 +420.00
30 நவம்பர் 2023 77,280 +1,140.00
29 நவம்பர் 2023 76,140 +670.00
28 நவம்பர் 2023 75,470 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,180 +10.00
26 நவம்பர் 2023 74,170 +0.00
25 நவம்பர் 2023 74,170 +10.00
கஜபதி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,710
கஜபதி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 75,900
கஜபதி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 77,253
கஜபதி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,700
கஜபதி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (04 டிசம்பர்) 75,900
கஜபதி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,280
கஜபதி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,120
கஜபதி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,696
கஜபதி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,410
கஜபதி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,280
கஜபதி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 72,960
கஜபதி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,740
கஜபதி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,612
கஜபதி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,800
கஜபதி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,760
கஜபதி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,850
கஜபதி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,790
கஜபதி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,210
கஜபதி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,840
கஜபதி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,790
கஜபதி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை