அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
டிக்லிபூர் 24 மார்ச் 2023 60,350
நிக்கோபார் 24 மார்ச் 2023 60,350
போர்ட் பிளேர் 24 மார்ச் 2023 60,350

அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
டிக்லிபூர் 24 மார்ச் 2023 71,600
நிக்கோபார் 24 மார்ச் 2023 71,600
போர்ட் பிளேர் 24 மார்ச் 2023 71,600