அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
டிக்லிபூர் 26 மே 2024 71,840
நிக்கோபார் 26 மே 2024 71,840
போர்ட் பிளேர் 26 மே 2024 71,840

அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
டிக்லிபூர் 26 மே 2024 91,040
நிக்கோபார் 26 மே 2024 91,040
போர்ட் பிளேர் 26 மே 2024 91,040