ஜான்சி, உத்தரபிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜான்சி : தங்க வீதம்

19 ஜூலை 2024
73,510
-880.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 ஜூலை 2024 74,390 +70.00
17 ஜூலை 2024 74,320 -150.00
16 ஜூலை 2024 74,470 +800.00
15 ஜூலை 2024 73,670 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,460 +0.00
13 ஜூலை 2024 73,460 +10.00
12 ஜூலை 2024 73,450 -20.00
11 ஜூலை 2024 73,470 +620.00
10 ஜூலை 2024 72,850 +270.00
09 ஜூலை 2024 72,580 +100.00
ஜான்சி தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 74,470
ஜான்சி தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,680
ஜான்சி தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,136
ஜான்சி தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,740
ஜான்சி தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (18 ஜூலை) 74,390
ஜான்சி தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,080
ஜான்சி தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,130
ஜான்சி தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,728
ஜான்சி தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,780
ஜான்சி தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,680
ஜான்சி தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,610
ஜான்சி தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,790
ஜான்சி தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,316
ஜான்சி தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,790
ஜான்சி தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,770
ஜான்சி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,010
ஜான்சி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,270
ஜான்சி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,326
ஜான்சி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,270
ஜான்சி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,560
ஜான்சி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜான்சி : வெள்ளி வீதம்

19 ஜூலை 2024
89,770.00
-2,050.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 ஜூலை 2024 91,820 -170.00
17 ஜூலை 2024 91,990 -1,830.00
16 ஜூலை 2024 93,820 +1,150.00
15 ஜூலை 2024 92,670 -460.00
14 ஜூலை 2024 93,130 +10.00
13 ஜூலை 2024 93,120 +0.00
12 ஜூலை 2024 93,120 -1,030.00
11 ஜூலை 2024 94,150 +1,170.00
10 ஜூலை 2024 92,980 +50.00
09 ஜூலை 2024 92,930 +350.00
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,150
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,610
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,564
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,610
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (18 ஜூலை) 91,820
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,000
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,200
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,496
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,780
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,450
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,320
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,990
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,228
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,130
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,780
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,040
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,690
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,781
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,690
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,840
ஜான்சி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை