ஜான்சி, உத்தரபிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜான்சி : தங்க வீதம்

இன்று 26 அக்டோபர் 2021
49,340
+410.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 அக்டோபர் 2021 48,930 +400.00
24 அக்டோபர் 2021 48,530 +0.00
23 அக்டோபர் 2021 48,530 +0.00
22 அக்டோபர் 2021 48,530 -90.00
21 அக்டோபர் 2021 48,620 +220.00
20 அக்டோபர் 2021 48,400 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,410 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,330 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,050 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,050 +0.00
ஜான்சி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,050
ஜான்சி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,380
ஜான்சி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,259
ஜான்சி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,420
ஜான்சி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (25 அக்டோபர்) 48,930
ஜான்சி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,650
ஜான்சி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,670
ஜான்சி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,723
ஜான்சி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,240
ஜான்சி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,670
ஜான்சி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,430
ஜான்சி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 46,970
ஜான்சி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,302
ஜான்சி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,430
ஜான்சி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,280
ஜான்சி தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,550
ஜான்சி தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,950
ஜான்சி தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,866
ஜான்சி தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,950
ஜான்சி தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,430
ஜான்சி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜான்சி : வெள்ளி வீதம்

இன்று 26 அக்டோபர் 2021
67,710.00
+500.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 அக்டோபர் 2021 67,210 +660.00
24 அக்டோபர் 2021 66,550 +0.00
23 அக்டோபர் 2021 66,550 +0.00
22 அக்டோபர் 2021 66,550 -610.00
21 அக்டோபர் 2021 67,160 +1,180.00
20 அக்டோபர் 2021 65,980 +1,210.00
19 அக்டோபர் 2021 64,770 +0.00
18 அக்டோபர் 2021 64,770 +390.00
17 அக்டோபர் 2021 64,380 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,380 +0.00
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,210
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,030
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,883
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,030
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (25 அக்டோபர்) 67,210
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,840
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,770
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,748
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,410
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,770
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,820
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,180
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,519
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,820
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,520
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,850
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,620
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,004
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,750
ஜான்சி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,820
ஜான்சி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை