மலப்புரம், கேரளா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மலப்புரம் : தங்க வீதம்

11 டிசம்பர் 2023
61,400
-520.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 டிசம்பர் 2023 61,920 +10.00
09 டிசம்பர் 2023 61,910 +0.00
08 டிசம்பர் 2023 61,910 -730.00
07 டிசம்பர் 2023 62,640 +120.00
06 டிசம்பர் 2023 62,520 +190.00
05 டிசம்பர் 2023 62,330 -190.00
04 டிசம்பர் 2023 62,520 -950.00
03 டிசம்பர் 2023 63,470 +0.00
02 டிசம்பர் 2023 63,470 +10.00
01 டிசம்பர் 2023 63,460 +730.00
மலப்புரம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,470
மலப்புரம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,910
மலப்புரம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,615
மலப்புரம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,460
மலப்புரம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (10 டிசம்பர்) 61,920
மலப்புரம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,060
மலப்புரம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,950
மலப்புரம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,158
மலப்புரம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 61,050
மலப்புரம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,730
மலப்புரம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,520
மலப்புரம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,720
மலப்புரம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,377
மலப்புரம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,680
மலப்புரம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,170
மலப்புரம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,730
மலப்புரம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,470
மலப்புரம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,088
மலப்புரம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,660
மலப்புரம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,670
மலப்புரம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மலப்புரம் : வெள்ளி வீதம்

11 டிசம்பர் 2023
71,830.00
-710.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 டிசம்பர் 2023 72,540 +0.00
09 டிசம்பர் 2023 72,540 +10.00
08 டிசம்பர் 2023 72,530 -1,840.00
07 டிசம்பர் 2023 74,370 -380.00
06 டிசம்பர் 2023 74,750 -600.00
05 டிசம்பர் 2023 75,350 -760.00
04 டிசம்பர் 2023 76,110 -1,820.00
03 டிசம்பர் 2023 77,930 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 77,920 +10.00
01 டிசம்பர் 2023 77,910 +410.00
மலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,930
மலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 72,530
மலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 75,195
மலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,910
மலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (10 டிசம்பர்) 72,540
மலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,500
மலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,310
மலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,898
மலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,600
மலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,500
மலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 73,170
மலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,920
மலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,809
மலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,990
மலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,960
மலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 75,060
மலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,980
மலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,396
மலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 75,050
மலப்புரம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,990
மலப்புரம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை