சாந்த் ரவி நகர், உத்தரபிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சாந்த் ரவி நகர் : தங்க வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
57,280
+130.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 57,150 +230.00
06 பிப்ரவரி 2023 56,920 +390.00
05 பிப்ரவரி 2023 56,530 +0.00
04 பிப்ரவரி 2023 56,530 +10.00
03 பிப்ரவரி 2023 56,520 -1,250.00
02 பிப்ரவரி 2023 57,770 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,840 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,120 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,010 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,210 +0.00
சாந்த் ரவி நகர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,840
சாந்த் ரவி நகர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 56,520
சாந்த் ரவி நகர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,037
சாந்த் ரவி நகர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,840
சாந்த் ரவி நகர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 57,150
சாந்த் ரவி நகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,210
சாந்த் ரவி நகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,060
சாந்த் ரவி நகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,414
சாந்த் ரவி நகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,060
சாந்த் ரவி நகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,120
சாந்த் ரவி நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,080
சாந்த் ரவி நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,430
சாந்த் ரவி நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,399
சாந்த் ரவி நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,830
சாந்த் ரவி நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,050
சாந்த் ரவி நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,200
சாந்த் ரவி நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,250
சாந்த் ரவி நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,166
சாந்த் ரவி நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,600
சாந்த் ரவி நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,850
சாந்த் ரவி நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சாந்த் ரவி நகர் : வெள்ளி வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
67,890.00
+410.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 67,480 -100.00
06 பிப்ரவரி 2023 67,580 -190.00
05 பிப்ரவரி 2023 67,770 +10.00
04 பிப்ரவரி 2023 67,760 +0.00
03 பிப்ரவரி 2023 67,760 -2,660.00
02 பிப்ரவரி 2023 70,420 +430.00
01 பிப்ரவரி 2023 69,990 +1,050.00
31 ஜனவரி 2023 68,940 +230.00
30 ஜனவரி 2023 68,710 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,440 +10.00
சாந்த் ரவி நகர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,420
சாந்த் ரவி நகர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 67,480
சாந்த் ரவி நகர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 68,394
சாந்த் ரவி நகர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,990
சாந்த் ரவி நகர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 67,480
சாந்த் ரவி நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,880
சாந்த் ரவி நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,010
சாந்த் ரவி நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,888
சாந்த் ரவி நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,320
சாந்த் ரவி நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,940
சாந்த் ரவி நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,710
சாந்த் ரவி நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,000
சாந்த் ரவி நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,882
சாந்த் ரவி நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,180
சாந்த் ரவி நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,320
சாந்த் ரவி நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,290
சாந்த் ரவி நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,440
சாந்த் ரவி நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,333
சாந்த் ரவி நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,980
சாந்த் ரவி நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,290
சாந்த் ரவி நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை