ரேவா, மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ரேவா : தங்க வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
57,370
+180.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 57,190 +220.00
06 பிப்ரவரி 2023 56,970 +400.00
05 பிப்ரவரி 2023 56,570 +0.00
04 பிப்ரவரி 2023 56,570 +0.00
03 பிப்ரவரி 2023 56,570 -1,240.00
02 பிப்ரவரி 2023 57,810 -80.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,890 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,170 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,060 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,260 +10.00
ரேவா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,890
ரேவா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 56,570
ரேவா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,081
ரேவா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,890
ரேவா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 57,190
ரேவா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,260
ரேவா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,100
ரேவா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,460
ரேவா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,100
ரேவா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,170
ரேவா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,130
ரேவா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,470
ரேவா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,443
ரேவா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,870
ரேவா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,100
ரேவா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,240
ரேவா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,290
ரேவா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,207
ரேவா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,640
ரேவா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,900
ரேவா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ரேவா : வெள்ளி வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
67,920.00
+390.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 67,530 -100.00
06 பிப்ரவரி 2023 67,630 -190.00
05 பிப்ரவரி 2023 67,820 +0.00
04 பிப்ரவரி 2023 67,820 +10.00
03 பிப்ரவரி 2023 67,810 -2,670.00
02 பிப்ரவரி 2023 70,480 +440.00
01 பிப்ரவரி 2023 70,040 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 69,000 +230.00
30 ஜனவரி 2023 68,770 +280.00
29 ஜனவரி 2023 68,490 +0.00
ரேவா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,480
ரேவா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 67,530
ரேவா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 68,447
ரேவா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,040
ரேவா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 67,530
ரேவா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,940
ரேவா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,060
ரேவா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,943
ரேவா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,380
ரேவா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,000
ரேவா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,770
ரேவா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,060
ரேவா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,936
ரேவா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,230
ரேவா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,370
ரேவா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,340
ரேவா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,490
ரேவா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,382
ரேவா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,020
ரேவா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,340
ரேவா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை