கண்ணியகுமாரி : தங்கம் & வெள்ளி விலை, கண்ணியகுமாரி தங்க விகிதங்கள், கண்ணியகுமாரி வெள்ளி விகிதங்கள்

கண்ணியகுமாரி, தமிழ்நாடு : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கண்ணியகுமாரி : தங்க வீதம்

இன்று 29 ஜனவரி 2022
49,170
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 ஜனவரி 2022 49,170 -970.00
27 ஜனவரி 2022 50,140 +300.00
26 ஜனவரி 2022 49,840 +0.00
25 ஜனவரி 2022 49,840 +320.00
24 ஜனவரி 2022 49,520 -130.00
23 ஜனவரி 2022 49,650 +0.00
22 ஜனவரி 2022 49,650 +0.00
21 ஜனவரி 2022 49,650 +0.00
20 ஜனவரி 2022 49,650 +460.00
19 ஜனவரி 2022 49,190 +10.00
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 50,140
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,700
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 49,219
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,150
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (28 ஜனவரி) 49,170
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,930
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,650
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,304
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,860
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,150
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,610
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,240
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,496
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,890
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,840
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,470
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,500
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,548
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,540
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,220
கண்ணியகுமாரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கண்ணியகுமாரி : வெள்ளி வீதம்

இன்று 29 ஜனவரி 2022
63,580.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 ஜனவரி 2022 63,580 -2,180.00
27 ஜனவரி 2022 65,760 +120.00
26 ஜனவரி 2022 65,640 +0.00
25 ஜனவரி 2022 65,640 -870.00
24 ஜனவரி 2022 66,510 -590.00
23 ஜனவரி 2022 67,100 +0.00
22 ஜனவரி 2022 67,100 +0.00
21 ஜனவரி 2022 67,100 +1,000.00
20 ஜனவரி 2022 66,100 +1,420.00
19 ஜனவரி 2022 64,680 +1,150.00
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 67,100
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 62,020
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 64,155
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,800
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (28 ஜனவரி) 63,580
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 64,160
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,790
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,265
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,270
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,800
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,910
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,260
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,398
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,230
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,260
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,880
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,190
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,597
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,190
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,640
கண்ணியகுமாரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை