கண்ணியகுமாரி, தமிழ்நாடு : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கண்ணியகுமாரி : தங்க வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
57,680
-240.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 57,920 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,990 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,270 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,160 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,360 +0.00
28 ஜனவரி 2023 57,360 +130.00
27 ஜனவரி 2023 57,230 -130.00
26 ஜனவரி 2023 57,360 +10.00
25 ஜனவரி 2023 57,350 +50.00
24 ஜனவரி 2023 57,300 +70.00
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,990
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 57,920
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,955
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,990
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 57,920
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,360
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,200
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,563
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,200
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,270
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,230
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,570
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,544
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,970
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,200
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,340
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,380
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,304
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,730
கண்ணியகுமாரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,990
கண்ணியகுமாரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கண்ணியகுமாரி : வெள்ளி வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
70,220.00
-390.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 70,610 +440.00
01 பிப்ரவரி 2023 70,170 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 69,130 +240.00
30 ஜனவரி 2023 68,890 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,620 +10.00
28 ஜனவரி 2023 68,610 +0.00
27 ஜனவரி 2023 68,610 -410.00
26 ஜனவரி 2023 69,020 +10.00
25 ஜனவரி 2023 69,010 +190.00
24 ஜனவரி 2023 68,820 +490.00
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,610
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 70,170
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,390
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,170
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 70,610
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 70,070
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,190
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 69,071
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,510
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,130
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,900
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,180
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 68,062
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,350
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,500
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,460
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,600
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,496
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,130
கண்ணியகுமாரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,460
கண்ணியகுமாரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை