டெஹ்ராடூன், உத்தரகண்ட் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

டெஹ்ராடூன் : தங்க வீதம்

30 மே 2023
60,080
+400.00
தேதி விலை மாற்றம்
29 மே 2023 59,680 +80.00
28 மே 2023 59,600 +10.00
27 மே 2023 59,590 +0.00
26 மே 2023 59,590 -90.00
25 மே 2023 59,680 -370.00
24 மே 2023 60,050 -390.00
23 மே 2023 60,440 -20.00
22 மே 2023 60,460 -130.00
21 மே 2023 60,590 +10.00
20 மே 2023 60,580 +0.00
டெஹ்ராடூன் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,620
டெஹ்ராடூன் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,590
டெஹ்ராடூன் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,570
டெஹ்ராடூன் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,040
டெஹ்ராடூன் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (29 மே) 59,680
டெஹ்ராடூன் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,270
டெஹ்ராடூன் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,560
டெஹ்ராடூன் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,278
டெஹ்ராடூன் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,560
டெஹ்ராடூன் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 60,040
டெஹ்ராடூன் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,800
டெஹ்ராடூன் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,990
டெஹ்ராடூன் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,817
டெஹ்ராடூன் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,920
டெஹ்ராடூன் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,550
டெஹ்ராடூன் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,860
டெஹ்ராடூன் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,490
டெஹ்ராடூன் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,448
டெஹ்ராடூன் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,860
டெஹ்ராடூன் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,890
டெஹ்ராடூன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

டெஹ்ராடூன் : வெள்ளி வீதம்

30 மே 2023
71,110.00
-110.00
தேதி விலை மாற்றம்
29 மே 2023 71,220 -170.00
28 மே 2023 71,390 +0.00
27 மே 2023 71,390 +10.00
26 மே 2023 71,380 +1,080.00
25 மே 2023 70,300 -830.00
24 மே 2023 71,130 -1,090.00
23 மே 2023 72,220 -570.00
22 மே 2023 72,790 -620.00
21 மே 2023 73,410 +0.00
20 மே 2023 73,410 +10.00
டெஹ்ராடூன் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 78,030
டெஹ்ராடூன் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,300
டெஹ்ராடூன் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,948
டெஹ்ராடூன் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,440
டெஹ்ராடூன் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (29 மே) 71,220
டெஹ்ராடூன் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,220
டெஹ்ராடூன் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,250
டெஹ்ராடூன் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,852
டெஹ்ராடூன் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,330
டெஹ்ராடூன் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,440
டெஹ்ராடூன் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,320
டெஹ்ராடூன் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,880
டெஹ்ராடூன் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 67,016
டெஹ்ராடூன் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,490
டெஹ்ராடூன் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,320
டெஹ்ராடூன் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,440
டெஹ்ராடூன் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,700
டெஹ்ராடூன் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,402
டெஹ்ராடூன் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,000
டெஹ்ராடூன் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,600
டெஹ்ராடூன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை