புது தில்லி, டெல்லி : தங்கம் & வெள்ளி விலை

புது தில்லி : தங்க வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
57,120
+80.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 57,040 +230.00
06 பிப்ரவரி 2023 56,810 +390.00
05 பிப்ரவரி 2023 56,420 +10.00
04 பிப்ரவரி 2023 56,410 +0.00
03 பிப்ரவரி 2023 56,410 -1,240.00
02 பிப்ரவரி 2023 57,650 -80.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,730 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,010 +110.00
30 ஜனவரி 2023 56,900 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,100 +10.00
புது தில்லி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,730
புது தில்லி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 56,410
புது தில்லி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,924
புது தில்லி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,730
புது தில்லி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 57,040
புது தில்லி தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,100
புது தில்லி தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 54,950
புது தில்லி தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,303
புது தில்லி தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 54,950
புது தில்லி தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,010
புது தில்லி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 54,980
புது தில்லி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,320
புது தில்லி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,292
புது தில்லி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,720
புது தில்லி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 54,940
புது தில்லி தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,090
புது தில்லி தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,150
புது தில்லி தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,062
புது தில்லி தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,500
புது தில்லி தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,750
புது தில்லி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

புது தில்லி : வெள்ளி வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
67,690.00
+350.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 67,340 -100.00
06 பிப்ரவரி 2023 67,440 -190.00
05 பிப்ரவரி 2023 67,630 +0.00
04 பிப்ரவரி 2023 67,630 +10.00
03 பிப்ரவரி 2023 67,620 -2,660.00
02 பிப்ரவரி 2023 70,280 +430.00
01 பிப்ரவரி 2023 69,850 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 68,810 +240.00
30 ஜனவரி 2023 68,570 +0.00
30 ஜனவரி 2023 68,570 +270.00
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,280
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 67,340
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 68,256
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,850
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 67,340
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,740
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 67,870
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,746
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,180
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,810
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,580
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 64,880
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,748
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,050
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,180
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,160
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,330
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,212
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,860
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,160
புது தில்லி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை