புது தில்லி, டெல்லி : தங்கம் & வெள்ளி விலை

புது தில்லி : தங்க வீதம்

இன்று 17 ஜனவரி 2022
48,770
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜனவரி 2022 48,770 +0.00
15 ஜனவரி 2022 48,770 +0.00
14 ஜனவரி 2022 48,770 -80.00
13 ஜனவரி 2022 48,850 +120.00
12 ஜனவரி 2022 48,730 +240.00
11 ஜனவரி 2022 48,490 +10.00
10 ஜனவரி 2022 48,480 +0.00
09 ஜனவரி 2022 48,480 +0.00
08 ஜனவரி 2022 48,480 +0.00
07 ஜனவரி 2022 48,480 -580.00
புது தில்லி தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,140
புது தில்லி தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,480
புது தில்லி தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 48,756
புது தில்லி தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 48,930
புது தில்லி தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (16 ஜனவரி) 48,770
புது தில்லி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,700
புது தில்லி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,430
புது தில்லி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,083
புது தில்லி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,640
புது தில்லி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 48,930
புது தில்லி தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,390
புது தில்லி தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,020
புது தில்லி தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,275
புது தில்லி தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,670
புது தில்லி தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,620
புது தில்லி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,250
புது தில்லி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,290
புது தில்லி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,330
புது தில்லி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,330
புது தில்லி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,000
புது தில்லி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

புது தில்லி : வெள்ளி வீதம்

இன்று 17 ஜனவரி 2022
63,270.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜனவரி 2022 63,270 +0.00
15 ஜனவரி 2022 63,270 +0.00
14 ஜனவரி 2022 63,270 +70.00
13 ஜனவரி 2022 63,200 +770.00
12 ஜனவரி 2022 62,430 +440.00
11 ஜனவரி 2022 61,990 +70.00
10 ஜனவரி 2022 61,920 +180.00
09 ஜனவரி 2022 61,740 +0.00
08 ஜனவரி 2022 61,740 +0.00
07 ஜனவரி 2022 61,740 -1,850.00
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 64,020
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,740
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,866
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,510
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (16 ஜனவரி) 63,270
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,870
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,520
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,981
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 62,990
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,510
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,600
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 62,980
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,098
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 65,940
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,980
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,580
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 60,910
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,308
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 60,910
புது தில்லி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,340
புது தில்லி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை