லுங்லே, மிசோரம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

லுங்லே : தங்க வீதம்

05 டிசம்பர் 2022
54,040
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
04 டிசம்பர் 2022 54,040 +0.00
03 டிசம்பர் 2022 54,040 +10.00
02 டிசம்பர் 2022 54,030 +0.00
01 டிசம்பர் 2022 54,030 +980.00
30 நவம்பர் 2022 53,050 +290.00
29 நவம்பர் 2022 52,760 +230.00
28 நவம்பர் 2022 52,530 -390.00
27 நவம்பர் 2022 52,920 +0.00
26 நவம்பர் 2022 52,920 +10.00
25 நவம்பர் 2022 52,910 -150.00
லுங்லே தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 54,040
லுங்லே தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 54,030
லுங்லே தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,035
லுங்லே தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 54,030
லுங்லே தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (04 டிசம்பர்) 54,040
லுங்லே தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,400
லுங்லே தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,430
லுங்லே தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,358
லுங்லே தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,790
லுங்லே தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 53,050
லுங்லே தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 52,170
லுங்லே தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,340
லுங்லே தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,990
லுங்லே தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,360
லுங்லே தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 50,580
லுங்லே தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,920
லுங்லே தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,480
லுங்லே தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,203
லுங்லே தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,310
லுங்லே தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,360
லுங்லே - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

லுங்லே : வெள்ளி வீதம்

05 டிசம்பர் 2022
66,500.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
04 டிசம்பர் 2022 66,500 +10.00
03 டிசம்பர் 2022 66,490 +0.00
02 டிசம்பர் 2022 66,490 +1,070.00
01 டிசம்பர் 2022 65,420 +1,900.00
30 நவம்பர் 2022 63,520 +640.00
29 நவம்பர் 2022 62,880 +1,630.00
28 நவம்பர் 2022 61,250 -940.00
27 நவம்பர் 2022 62,190 +0.00
26 நவம்பர் 2022 62,190 +10.00
25 நவம்பர் 2022 62,180 -230.00
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 66,500
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,420
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 66,225
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,420
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (04 டிசம்பர்) 66,500
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,520
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,660
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,561
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,200
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,520
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 62,040
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 55,500
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 58,271
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,020
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 57,970
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 58,130
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,560
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,648
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,560
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,020
லுங்லே - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை