லுங்லே, மிசோரம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

லுங்லே : தங்க வீதம்

இன்று 27 அக்டோபர் 2021
49,520
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 அக்டோபர் 2021 49,520 +410.00
25 அக்டோபர் 2021 49,110 +410.00
24 அக்டோபர் 2021 48,700 +0.00
23 அக்டோபர் 2021 48,700 +0.00
22 அக்டோபர் 2021 48,700 -100.00
21 அக்டோபர் 2021 48,800 +220.00
20 அக்டோபர் 2021 48,580 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,590 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,510 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,230 +0.00
லுங்லே தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,520
லுங்லே தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,550
லுங்லே தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,475
லுங்லே தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,590
லுங்லே தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (26 அக்டோபர்) 49,520
லுங்லே தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,830
லுங்லே தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,830
லுங்லே தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,896
லுங்லே தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,410
லுங்லே தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,830
லுங்லே தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,600
லுங்லே தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 47,140
லுங்லே தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,476
லுங்லே தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,600
லுங்லே தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,460
லுங்லே தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,730
லுங்லே தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 48,120
லுங்லே தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 49,044
லுங்லே தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 48,120
லுங்லே தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,600
லுங்லே - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

லுங்லே : வெள்ளி வீதம்

இன்று 27 அக்டோபர் 2021
67,950.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 அக்டோபர் 2021 67,950 +500.00
25 அக்டோபர் 2021 67,450 +660.00
24 அக்டோபர் 2021 66,790 +0.00
23 அக்டோபர் 2021 66,790 +0.00
22 அக்டோபர் 2021 66,790 -610.00
21 அக்டோபர் 2021 67,400 +1,180.00
20 அக்டோபர் 2021 66,220 +1,220.00
19 அக்டோபர் 2021 65,000 +0.00
18 அக்டோபர் 2021 65,000 +390.00
17 அக்டோபர் 2021 64,610 +0.00
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,950
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,250
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,260
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,250
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (26 அக்டோபர்) 67,950
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 67,080
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,990
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,980
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,640
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,990
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 70,070
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,410
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,753
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 70,070
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,750
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 72,110
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,870
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,256
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 70,000
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 70,070
லுங்லே - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை