லுங்லே, மிசோரம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

லுங்லே : தங்க வீதம்

04 மார்ச் 2024
63,940
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
03 மார்ச் 2024 63,940 +10.00
02 மார்ச் 2024 63,930 +10.00
01 மார்ச் 2024 63,920 +1,070.00
29 பிப்ரவரி 2024 62,850 +320.00
28 பிப்ரவரி 2024 62,530 -90.00
27 பிப்ரவரி 2024 62,620 +160.00
26 பிப்ரவரி 2024 62,460 -160.00
25 பிப்ரவரி 2024 62,620 +10.00
24 பிப்ரவரி 2024 62,610 +0.00
23 பிப்ரவரி 2024 62,610 +360.00
லுங்லே தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 63,940
லுங்லே தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,920
லுங்லே தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 63,930
லுங்லே தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,920
லுங்லே தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (03 மார்ச்) 63,940
லுங்லே தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 63,130
லுங்லே தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,640
லுங்லே தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,452
லுங்லே தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 63,130
லுங்லே தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,850
லுங்லே தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,650
லுங்லே தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,850
லுங்லே தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,628
லுங்லே தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,650
லுங்லே தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,910
லுங்லே தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,950
லுங்லே தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,310
லுங்லே தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,758
லுங்லே தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,520
லுங்லே தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,510
லுங்லே - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

லுங்லே : வெள்ளி வீதம்

04 மார்ச் 2024
72,490.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
03 மார்ச் 2024 72,490 +10.00
02 மார்ச் 2024 72,480 +0.00
01 மார்ச் 2024 72,480 +1,020.00
29 பிப்ரவரி 2024 71,460 +2,120.00
28 பிப்ரவரி 2024 69,340 -350.00
27 பிப்ரவரி 2024 69,690 -260.00
26 பிப்ரவரி 2024 69,950 -1,010.00
25 பிப்ரவரி 2024 70,960 +10.00
24 பிப்ரவரி 2024 70,950 +0.00
23 பிப்ரவரி 2024 70,950 +230.00
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,490
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,480
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 72,483
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,480
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (03 மார்ச்) 72,490
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,610
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,340
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,205
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,610
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,460
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,640
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 71,150
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,444
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,640
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,630
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 78,000
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 71,620
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,841
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,990
லுங்லே வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 74,600
லுங்லே - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை