கஞ்சம், ஒடிசா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கஞ்சம் : தங்க வீதம்

இன்று 27 அக்டோபர் 2021
49,340
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 அக்டோபர் 2021 49,340 +410.00
25 அக்டோபர் 2021 48,930 +400.00
24 அக்டோபர் 2021 48,530 +0.00
23 அக்டோபர் 2021 48,530 +0.00
22 அக்டோபர் 2021 48,530 -90.00
21 அக்டோபர் 2021 48,620 +220.00
20 அக்டோபர் 2021 48,400 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,410 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,330 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,050 +0.00
கஞ்சம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,340
கஞ்சம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,380
கஞ்சம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,300
கஞ்சம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,420
கஞ்சம் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (26 அக்டோபர்) 49,340
கஞ்சம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,650
கஞ்சம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,670
கஞ்சம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,723
கஞ்சம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,240
கஞ்சம் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,670
கஞ்சம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,430
கஞ்சம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 46,970
கஞ்சம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,302
கஞ்சம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,430
கஞ்சம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,280
கஞ்சம் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,550
கஞ்சம் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,950
கஞ்சம் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,866
கஞ்சம் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,950
கஞ்சம் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,430
கஞ்சம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கஞ்சம் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 27 அக்டோபர் 2021
67,710.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 அக்டோபர் 2021 67,710 +500.00
25 அக்டோபர் 2021 67,210 +660.00
24 அக்டோபர் 2021 66,550 +0.00
23 அக்டோபர் 2021 66,550 +0.00
22 அக்டோபர் 2021 66,550 -610.00
21 அக்டோபர் 2021 67,160 +1,180.00
20 அக்டோபர் 2021 65,980 +1,210.00
19 அக்டோபர் 2021 64,770 +0.00
18 அக்டோபர் 2021 64,770 +390.00
17 அக்டோபர் 2021 64,380 +0.00
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,710
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,030
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,030
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,030
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (26 அக்டோபர்) 67,710
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,840
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,770
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,748
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,410
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,770
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,820
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,180
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,519
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,820
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,520
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,850
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,620
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,004
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,750
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,820
கஞ்சம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை