கஞ்சம், ஒடிசா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கஞ்சம் : தங்க வீதம்

24 மே 2024
71,740
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 மே 2024 71,740 -1,530.00
22 மே 2024 73,270 -960.00
21 மே 2024 74,230 -380.00
20 மே 2024 74,610 +650.00
19 மே 2024 73,960 +10.00
18 மே 2024 73,950 +0.00
17 மே 2024 73,950 +800.00
16 மே 2024 73,150 -130.00
15 மே 2024 73,280 +800.00
14 மே 2024 72,480 +470.00
கஞ்சம் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,610
கஞ்சம் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,790
கஞ்சம் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,449
கஞ்சம் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,790
கஞ்சம் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (23 மே) 71,740
கஞ்சம் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,010
கஞ்சம் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,270
கஞ்சம் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,326
கஞ்சம் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,270
கஞ்சம் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,560
கஞ்சம் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,050
கஞ்சம் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,690
கஞ்சம் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,918
கஞ்சம் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,690
கஞ்சம் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,650
கஞ்சம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,900
கஞ்சம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,410
கஞ்சம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,221
கஞ்சம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,900
கஞ்சம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,620
கஞ்சம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கஞ்சம் : வெள்ளி வீதம்

24 மே 2024
90,370.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 மே 2024 90,370 -2,640.00
22 மே 2024 93,010 -1,750.00
21 மே 2024 94,760 -770.00
20 மே 2024 95,530 +4,340.00
19 மே 2024 91,190 +10.00
18 மே 2024 91,180 +10.00
17 மே 2024 91,170 +3,820.00
16 மே 2024 87,350 +380.00
15 மே 2024 86,970 +1,530.00
14 மே 2024 85,440 +570.00
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 95,530
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,990
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 86,477
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,130
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (23 மே) 90,370
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,040
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,690
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,781
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,690
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,840
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,700
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,210
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,558
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,210
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,160
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,350
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,080
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,941
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,350
கஞ்சம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,200
கஞ்சம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை